Axit-bazơ-muối

     

A. Axit

I. KHÁI NIỆM

– thành phần phân tử: có một hay nhiều nguyên tử hiđro links với gốc axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

– Phân tử axit gồm tất cả một hay nhiều nguyên tử hiđro link với nơi bắt đầu axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay nỗ lực bằng những nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Axit-bazơ-muối

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4.

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– bao gồm một hay các nguyên tử hiđro và cội axit.

– công thức chung: HnA

Trong đó:

H: là nguyên tử hiđro.

A: là cội axit.

III. PHÂN LOẠI

Axit chia làm 2 loại:

+ Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF,…

+ Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3,…

IV. TÊN GỌI

1) Axit không có oxi :

Tên axit :Axit + tên phi kim + hiđric.

VD :

HCl : Axit + clo + hiđric = Axit clohiđric

H2S : Axit + sunfu + hiđric = Axit sunfuhiđric (lưu huỳnh đem tên tiếng La tinh là sunfu)

* Đọc tên nơi bắt đầu axit khớp ứng với axit không có oxi: Tên nơi bắt đầu = thương hiệu phi kim + ua

Ví dụ: –Cl : clorua ; =S : sunfua

2) Axit tất cả oxi:

Axit bao gồm oxi được chia làm 2 nhiều loại là axit có khá nhiều oxi cùng axit bao gồm ít oxi

Phương pháp nhận ra axit bao gồm ít oxi và axit có nhiều oxi:

Bước 1: Axit có oxi tất cả công thức bao quát dạng HxAyOz => khẳng định x, y, z tương ứng

Bước 2: khẳng định giá trị: 

*

Bước 3: đối chiếu a cùng với hóa trị tối đa của nguyên tố A

+ giả dụ a = hóa trị cao nhất của A thì axit đã cho rằng axit có tương đối nhiều nguyên tử oxi

+ nếu a Ví dụ: Xét axit H2SO3

+ Ta có: x = 2; y = 1 cùng z = 3

+ Tính giá trị 

*

+ nhân tố phi kim là S gồm hóa trị cao nhất là VI => a => A là axit bao gồm ít oxi

* bí quyết gọi tên

a) Axit có nhiều nguyên tử oxi: tên axit : Axit + tên phi kim + ic.

VD :

HNO3 : Axit nitric.

H2SO4 : Axit sunfuric.

+ Đọc tên cội axit tương xứng với axit có không ít oxi: Tên nơi bắt đầu = tên phi kim + at

Ví du: –NO3 : nitrat ; =SO4 : sunfat ; ≡PO4 : photphat

b) Axit tất cả ít nguyên tử oxi: tên axit : Axit + tên phi kim + ơ.

VD : – H2SO3 : Axit sunfurơ.

+ Đọc tên nơi bắt đầu axit tương xứng với axit gồm ít oxi: Tên cội = tên phi kim + it

* cần nhớ hóa trị của một số trong những gốc axit sau:

Gốc axit

Hóa trị

NO3

I

SO4

II

CO3

II

SO3

II

PO4

III

B. BAZƠ

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại link với một hay các nhóm hiđroxit (–OH)

– lấy ví dụ như : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– yếu tắc phân tử: có một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm –OH.

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

Xem thêm: Cách Làm Tương Đen Ăn Cá Viên Chiên Đính Đám Tại Sài Thành, Cách Làm Tương Đen Ăn Cá Viên Chiên Không Bị Đắng

n : là số team hiđroxit.

III. TÊN GỌI

Tên bazơ: thương hiệu KL (kèm theo hoá trị nếu KL có tương đối nhiều hoá trị) + hiđroxit.

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

Fe(OH)3 : sắt (III) hiđroxit.

IV. PHÂN LOẠI

Chia làm cho 2 loại:

* Bazơ chảy trong nước : NaOH, KOH,…

* Bazơ ko tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…

C. MUỐI

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử muối gồm có một hay các nguyên tử kim loại links với một hay nhiều gốc axit.

– VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– nhân tố phân tử: một hay các nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay các gốc axit.

– phương pháp hóa học tập dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

A : là nơi bắt đầu axit.

VD : Na2CO3 , NaHCO3

Gốc axit : =CO3 , – HCO3

III. CÁCH GỌI TÊN

Tên muối = tên KL (kèm theo hoá trị giả dụ KL có rất nhiều hoá trị) + tên gốc axit

VD : – Na2SO4 : Natri sunfat

Na2SO3 : Natri sunfit

ZnCl2 : Kẽm clorua

IV. PHÂN LOẠI

Muối chia thành 2 loại:

* muối trung hoà: Là muối cơ mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bởi nguyên tử kim loại.

VD : CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

* muối hạt axit: Là muối mà trong các số ấy gốc axit còn nguyên tử hiđro chưa được sửa chữa bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,…

V. TÍNH tung CỦA CHẤT

Để xét một chất gồm tan vào nước xuất xắc không, ta nên nhớ các chăm chú sau:

+ toàn bộ các muối hạt nitrat (NO3) rất nhiều tan.

Xem thêm: Top 10 Đỉnh Núi Cao Nhất Việt Nam Cùng Những Địa Hình Hiểm Trở

+ muối clorua (Cl) : hầu hết đều tung trừ AgCl ko tan và PbCl2 không nhiều tan

+ muối hạt sunfat (SO4) phần đông đều chảy trừ CaSO4Ag2SO4 ít tan, BaSO4 cùng PbSO4 ko tan.

+ muối bột cacbonat (CO3) đa số đều ko tan trừ K2CO3, Na2CO3, Li2CO3(NH4)2CO3 tan

+ muối hạt sunfit (SO3) phần đông đều không tan trừ K2SO3, Na2SO3, Li2SO3 (NH4)2SO3 tan

+ muối photphat (PO4) số đông đều không tan trừ K3PO4, Na3PO4, Li3PO4 với (NH4)3PO4 tan

+ các hiđroxit (OH) hầu hết đều không tan trừ KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 không nhiều tan

– bắt buộc nhớ một vài hợp chất không sống thọ hoặc bị phân bỏ trong nước: AgOH, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, Fe2(SO3)3, Al2(SO3)3,…

Ví dụ: 2AgNO3 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ag2O + H2O (ban đầu tạo thành thành AgOH, sau đó phân bỏ thành Ag2O với H2O)