Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1 Và 2 Có Đáp Án

     

Câu đk (Conditional sentences) là ngữ pháp tiếng Anh học tập sinh, sinh viên được học rất nhiều. Liệu thế chắc con kiến thức kim chỉ nan đã đủ đến hành trang của khách hàng chưa? chắc chắn rằng là chưa đâu, các bạn cần rèn luyện thêm các dạng bài tập câu đk loại 1 2 3. Dưới đó là các dạng bài xích tập và câu trả lời liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

*

Làm bài tập câu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi bước đầu một số bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành, hãy cùng nhắc lại đôi điều cơ bạn dạng về kết cấu của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các động tự sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) to study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) to lớn her birthday các buổi tiệc nhỏ tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it khổng lồ you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the chạy thử yesterday.

8. If phái nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi, yêu thương cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go khổng lồ the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go to lớn school.

Xem thêm: Ngành Thương Mại Không Có Vai Trò Nào Sau Đây ? A Ngành Thương Mại Không Có Vai Trò Nào Sau Đây

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu bên dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to her.

Exercise 4: chọn một đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.If Lun goes to lớn the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone to England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước chia ở thì lúc này đơn – câu điều kiện loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước phân chia ở thì quá khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ hoàn thành – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân tách ở thì bây giờ đơn – câu điều kiện loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone khổng lồ the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go to lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Xem thêm: Top Game Kinh Dị Trên Pc, Điện Thoại Năm 2022, Đâu Là Tựa Game Kinh Dị Hay Nhất Dành Cho Pc

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu điều kiện loại 2)

4. Some ➔ any (câu che định không cần sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu đk loại 1)

2. Chọn D (câu điều kiện loại 3)

3. Lựa chọn A (câu đk loại 1)

4. Chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Lựa chọn C (câu điều kiện loại 2)

Nhớ ghi nhớ triết lý và ngừng bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc các bạn học xuất sắc môn giờ Anh.