Bài Tập Thì Hiện Tại Và Quá Khứ

     

Nội dung bài viết:

Lý thuyết bài bác tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơnBài tập thì hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơnĐánh Giá bài bác tập hiện tại tại xong xuôi và quá khứ đơn

Thì hiện tại xong và thì vượt khứ 1-1 là hai thì đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Mặc dù nhiên có không ít bạn nhầm lẫn giữa hai thì này. Dưới đây là hướng dẫn bài bác tập thì hiện tại ngừng và quá khứ đơn không thiếu thốn hãy cùng xem thêm với CNTA nhé !

*
Bài tập thì hiện tại tại ngừng và vượt khứ solo

Lý thuyết bài tập thì hiện tại ngừng và thừa khứ đơn

Hiểu rõ được điều đó, Cẩm Nang tiếng Anh xin reviews đến chúng ta tài liệu Bài tập sáng tỏ thì hiện nay tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Tài liệu tổng hợp cục bộ kiến thức lý thuyết và một trong những bài tập thực hành có đáp án. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và cài đặt tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại và quá khứ

*
Lý thuyết bài bác tập thì hiện tại tại dứt và quá khứ đơn

Công thức giải bài tập hiện tại tại xong xuôi và quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thành

Khẳng định: S + have (’ve)/has (’s) + VPII ….

Phủ định: S + have not (haven’t)/has not (hasn’t) + VPII ….

Nghi vấn: Have/Has + S + VPII …?

Quá khứ đơn

Khẳng định: S + Vpast tense ….

Phủ định: S + did not (didn’t) + V ….

Nghi vấn: Did + S + V …?

Các lốt hiệu nhận ra áp dụng bài bác tập quá khứ đơn và lúc này hoàn thành

1. Lúc này hoàn thành

already (đã …rồi)

I have already cooked dinner. (Tôi đã nấu ban đêm rồi.)

yet (chưa)

Have you spoken khổng lồ him yet? (Bạn đã thì thầm với anh ấy chưa?)

just (vừa mới)

He’s just finished his homework. (Anh ấy vừa mới xong xuôi bài tập về nhà của anh ấy.)

recently (gần đây)

He has bought a new car recently. (Gần phía trên anh ấy cài đặt một dòng xe hơi mới.)

ever (đã từng)

Have you ever visited Paris? (Bạn đặt chân đến thăm Paris chưa?)

never (chưa bao giờ)

I have never seen a lion. (Tôi chưa khi nào nhìn thấy một bé sư tử.)

since (kể từ)

She’s been ill since Monday. (Cô ấy bị gầy từ hôm sản phẩm công nghệ Hai.)

for (trong khoảng)

My daughter has been ill for two days. (Con gái của tôi bị ốm hai ngày rồi.)

*
bài tập về thì thừa khứ đơn và hiện nay tại xong xuôi

2. Thừa khứ đơn

yesterday (hôm qua)

Yesterday I stayed at home. (Tôi sinh sống nhà vào ngày hôm qua.)

last … (last week, last month, last year, …) (… trước)

She got married last year. (Cô ấy kết hôn vào khoảng thời gian ngoái.)

… ago (two years ago, centuries ago, …) (… trước)

I graduated from university three years ago. (Tôi tốt nghiệp đh ba thời gian trước đây.)

in + past time (in 1990, in the 19th century, …) (vào thời khắc …)

He was born in 1995. (Anh ấy sinh vào năm 1995.)

Cách sử dụng

Xét về thời điểm ra mắt của vụ việc trong thừa khứ

*
bài tập riêng biệt quá khứ đối chọi và hiện nay tại dứt Thì hiện tại hoàn thành biểu đạt một hành động xảy ra và hoàn thành tại 1 thời điểm không xác minh trong thừa khứ. Mô tả một hành động xảy ra và dứt tại một thời điểm xác minh trong quá khứ.

Xét về hành vi trong quá khứ bao gồm hoặc không có liên quan mang lại hiện tại

Thì lúc này hoàn thành mô tả hành cồn đã xảy ra và còn tác dụng ở bây giờ Thì vượt khứ đơn diễn tả hành rượu cồn đã xảy ra và không còn hiệu quả ở hiện tại.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành và thừa khứ đơn

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1. I’ve lost my key. I can’t find it anywhere. Ok

2. Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat

3. I’ve bought a new car. You must come và see it. ………..

4. I’ve bought a new oto last week. ………..

5. When have you been yesterday evening? ………..

6. Lucky has left school in 1999. ………..

7. I’m looking for Mike. Have you seen him? ………..

8. Have you been to Paris? “Yes, many times” ………..

9. I’m very hungry. I haven’t eaten much today. ………..

10. When has this book been published. ………..

*
quá khứ đối kháng và hiện tại ngừng bài tập

Bài 2: Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

1. (it/ not/ rain/ this week) It hasn’t rained this week.

2. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ……….

3. (it/ cold/ last week) It ……….

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ……….

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ……….

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) ………….

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) ………….

8. (you/ have/ a holiday recently?) ………….

Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don’t know where Lisa is. Have you seen (yoo/ see) her?

2. When I … (get) home last night, I … (be ) very tired and I … (go) straight to bed.

3. A: … (you/ finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I’ll finish it tomorrow.

4. George … (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark … (work) in a ngân hàng for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She … (live) there all her life.

7. A: … (you/ go) khổng lồ the cinema last night?

B: Yes, but it … (be) a mistake. The film … (be) awful

8. My grandfather … (die) before I was born. I … (never/ meet) him.

9. I don’t know Carol’s husband. I … (never/ meet) him.

10. A: Is Martin here?

B: No, he … (go) out.

A: When exactly … (he/ go) out?

B: About ten minutes ago.

11. A: Where bởi vì you live?

B: In Boston.

A: How long … (you/ ‘ve) there?

B: Five years

A: Where … (you/ like) before that?

B : In Chicago.

A: và how long … (you/ like) in Chicago?

B: Tow years.

Bài 4. Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven’t done today) I haven’t eaten any fruit today.

2. (something you haven’t done today) ……………

3. (something you didn’t vị yesterday) ……………

4. (something you did yesterday evening) ……………

5. (something you haven’t done recently) ……………

6. (something you’ve done a lot recently) …………..

Bài 5. Complete the sentences using the verbs in brackets. Use the present perfect where possible. Otherwise use the past simple.

1. I can’t get in. (my home) I’ve lost (lose) my key.

2. The office is empty now. Everybody … (go ) home.

3. I meant to điện thoại tư vấn you last night but I … (forget).

4. Mary … (go) lớn Egypt for a holiday, but she’s back trang chủ in England now.

5. Are you OK? Yes I … (have) a headache, but I feel fine now.

6. Can you help us? Our car … (break) down.

Bài 6. Put the verb into correct form, present perfect or past simple.

1. It stopped raining for a while, but now it’s raining again. (stop)

2. The town is very different now. It has changed a lot (change)

3. I did German at school but I … most of it now (forget)

4. The police … three people, but later they let them go (arrest).

5. What do you think of my English? bởi you think it … ? (improve)

6. A: Are you still reading the paper?

B: No, I … with it.You can have it (finish)

7. I … for a job as a tourist guide, but I wasn’t successful. (apply)

8. Where’s my bike? It … outside the house, but it’s not there now. (be)

9. Look! There’s an ambulance over there. There … an accident. (be)

10. A: Have you heard about Ben? He … his arm. (break)

B: Really? How … that … ? (happen)

A: He … off a ladder. (fall)

Bài 7: kết thúc các hễ từ trong ngoặc với thì lúc này hoàn thành

1. I have not worked today.

2. We (buy)…………..a new lamp.

3. We (not / plan)…………..our holiday yet.

4. Where (be / you) ?

5. He (write)…………..five letters.

6. She (not / see)…………..him for a long time.

7. (be / you)…………..at school?

8. School (not / start)…………..yet.

9. (speak / he)…………..to his boss?

10. No, he (have / not)…………..the time yet.

Bài 8:

1) I………my Maths homework yesterday. (to do)

2)………Susan………to England by plane? (to go)

3) They………a farm two weeks ago. (to visit)

4) Jenny và Peggy………their brother. (not/to help)

5) The children………at trang chủ last weekend. (not/to be)

6) When………you………this wonderful skirt? (to design)

7) My mother………into the van. (not/to crash)

8) The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

9)………you………your aunt last week? (to phone)

10) He………milk at school. (not/to drink)

Exercise 9: Choose the correct answer

1. I _______ a new dress yesterday.

A. Buy

B. Bought

C. Have bought

2. They _____ their homework yet

A. Have finished

B. Haven’t finished

C. Finished

3. I ________ TV last night.

A. Didn’t watch

B. Haven’t watched

C. Hasn’t watched

4. She ____ married in 2018

A. Have got

B. Has got

C. Got

5. He ______ lớn school last week. He was ill

A. Hasn’t gone

B. Went

C. Didn’t go

6. We ____ the children’s toys yesterday.

A. Found

B. Find

C. Have found

7. Helen has already ____ lunch.

A. Have

B. Has

C. Had

8. I didn’t ______ breakfast yesterday.

A. Have

B. Had

C. Has

9. Ben has just _____ a vase

A. Break

B. Broke

C. Broken

Exercise 10: Put the verbs in bracket into the past simple or the present perfect

1. I ______ (not/play) tennis since I was at school but I _____ (be) very good at it back then.

2. A: ______ you ________ (choose) a dress for the các buổi party yet?

B: Yes, I ______ (buy) one yesterday.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa 11 Bài 6 Tiết 1, Hợp Chúng Quốc Hoa Kì (Tiết 1)

3. I think our teacher ______ (forget) about the test! He ___________ (not/ say) anything about it in the last season!

4. A: ____________ (you/ sell) your house yet?

B: Yes, some people _______ (see) it last month và ________ (buy) it.

5. They __________ (lose) their cat. It ___________ (run) away last week.

Exercise 11: Fill in the gaps with “yet, ago, ever, last night, for or since”

1. My father went khổng lồ Italy five days ______.

2. He has known her _______ 2001.

3. Have you _________ seen an elephant?

4. She hasn’t finished her work ________.

5. He has lived in Madrid _______ ten years.

6. We went to lớn bed at 11 o’clock ________.

Exercise 12: Circle the correct item

1. Has Jack gone to lớn school then/ yet?

2. Tonia has sent twenty invitations yesterday/ so far.

3. Tina took a demo already/ three days ago.

4. I sent you an e-mail two days already/ ago but you haven’t replied.

5. Helen has already/ yet had her breakfast.

Exercise 13: Put the verbs in brackets into the past simple or the present perfect

I (1) _____________ (be) a ski instructor for many years now. I (2) _______ (take up) the thể thao when I (3) _________ (be) at school. I still remember the first time I (4) ______ (try) to ski. I (5) _________ (slip) on the ice and (6) ________ (break) my ankle. Thankfully, I (7) _______ (not/ have) a serious accident since then. Last year, I (8) ______ (try) iceskating for the very first time. I (9) ________ (slip) on the ice rink a couple of times since then but I (10) ________ (not/ break) anything. Two years ago, I (11) _______ (take) snowboarding lessons. I (12) _______ (not/ like) it because I (13) ____ (find) it a little dangerous. I (14) ________ (not/ play) ice hockey yet. There’s a trò chơi tomorrow. I can’t wait to lớn go!

Exercise 14. Underline the correct words in italics.

1. Sarah has / have never tasted Japanese food.

2. I haven’t live / lived in the thành phố before now.

3. Have your parents ever visited Spain? Yes, they vì chưng / have.

4. Have / Has Mary ever stayed in any hotels? Yes, several times.

5. Has Sam ever played golf? No, he hasn’t / doesn’t.

Exercise 15. Complete the sentences. Use for or since.

1. We haven’t watched TV ___________ Monday.

2. The boy hasn’t eaten anything ___________ six hours.

3. I’ve known Pam ___________ primary school.

4. What have you done ___________ you finished school?

5. We have studied Chinese ___________ three years.

Exercise 16. Choose just, yet or already.

1. He is here now. He has just / already / yet arrived.

2. Has Paul started his new job just / already / yet?

3. Their plane has not landed just / already / yet.

4. Ned has just / already / yet fed his pets.

5. Her hair’s wet. She’s just / already / yet washed it.

6. They have just / already / yet visited a lot of countries.

Exercise 17. Fill in each blank with just, already or yet.

1. Have you played your new computer game ____________ _?

2. I’ve ____________ _ had my exam results.

3. My father has ____________ _ returned from his trip khổng lồ Australia.

4. I haven’t had lunch ____________ _.

5. I have ____________ _ had three tests this week.

Exercise 18. Choose been or gone.

1. ‘Where is Pamela?’ ‘She’s been / gone home.

2. ‘Do you like Berlin?’ ‘Yes. I’ve been / gone there twice & I love it.’

3. Jane’s been / gone to the dentist and now she’s going shopping.

4. Nick and Ann aren’t here. They’ve been / gone to lớn the cinema.

5. Alan’s been / gone at the gym. He feels exhausted.

Exercise 19. Phân tách động từ vào ngoặc ở thì bây giờ hoàn thành

1. I (visit) _____________________ our form teacher in the hospital already.

2. John (read) _____________________ the letter from Mary already.

3. We (not begin) _____________________ to lớn learn for the kiểm tra yet.

4. Nancy (be) _____________________ to lớn Vietnam several times.

5. They (not start) _____________________ the project yet.

6. The Greens (be) _____________________ to lớn many countries in the world so far.

7. We (go) _____________________ lớn that village to bởi volunteer work several times.

8. Our teacher (explain) _____________________ to lớn us how to use the printer already.

9. My pen isn’t here any more. Someone (take) _____________________ it already.

10. Mai (not finish) _____________________ her homework yet. 11. They (not see) _____________________ the film Titanic yet.

12. I (not see) _____________________ your brother yet.

Exercise 20. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

1. Tom (call) __________________ his quái vật yesterday.

2. I (meet) __________________ Robert at the supermarket this morning.

3. We (fly) _____________ to lớn Ha Noi several times, but last summer we (go)______ there by train.

4. When (your father/ give up) ___________________________ smoking?

5. My uncle (move) __________________ to da Lat in 2005.

6. I (be) __________________ khổng lồ Sa pa twice since 2000.

7. We (spend) __________________ our summer vacation in Ha Long bay last July.

8. I (watch) __________________ the film Titanic already.

9. The postman (deliver) __________________ the letter half an hour ago.

10. I (hear) __________________ the good news from Mary a few minutes ago.

11. I (have)_________________________ this máy tính bảng ipad for three years3. My father (give) ________ it to lớn me when I was in grade 6.

Xem thêm: Theo Luật Doanh Nghiệp Trường Hợp Nào Dưới Đây Không Được Thành Lập Và Quản Lý Doanh Nghiệp

12. My mother (do) __________________ all the cleaning. The apartment is really clean now.