Star

     

Phản ứng tráng gương là phản ứng đặc thù của glucozo. Vậy giải bài tập phản nghịch ứng tráng gương của glucozo như vậy nào? cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây

 BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6)

I.Phương pháp

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ: nC6H12O6 = . NAg (= 180, )

Phương pháp: + đối chiếu xem đề cho gì với hỏi gì

+ Tính n của hóa học mà đề cho Tính số mol của hóa học đề hỏi khối lượng của chất đề hỏi

II.Bài tập mẫu

Bài 1:

Đun rét 250 gam hỗn hợp glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 30%.

Bạn đang xem: Star

Đang xem: hướng dẫn làm bài bác glucozo tác dụng bạc nitrat c6h12o6 + agno3

Hướng dẫn giải:

nAg = 15/108

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta gồm nC6H12O6 = . NAg = . = mol

mctC6H12O6 = .180 = 12,5g

C% C6H12O6 .100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc tình một cái gương soi, bạn ta cần đun nóng dung dịch đựng 36g glucozơ với lượng đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc vẫn sinh ra bám vào mặt kính của gương và cân nặng AgNO3 bắt buộc dùng thứu tự là (biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn)

A. 68,0g; 43,2g. B. 21,6g; 68,0g.

C. 43,2g; 68,0g. D. 43,2g; 34,0g

Hướng dẫn giải:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

0,2 → 0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BT NT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3: Đun 10ml hỗn hợp glucozo với 1 lượng dư AgNO3/NH3 nhận được lượng Ag đúng bởi lượng Ag ra đời khi đến 6,4g Cu tính năng hết với hỗn hợp AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo là:

A.1M B.2M C.5M D.10M

Hướng dẫn giải:

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1 → 0,2

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

0,1 0,2 mol

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

III.Bài tập vận dụng

Bài 1: Đun lạnh dd cất 9g glucozơ với dd AgNO3 đầy đủ pứ vào dd NH3 thấy Ag bóc tách ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 10,8g B. 20,6 C. 28,6 D. 26,1

Bài 2: Đun lạnh dd đựng 36g glucozơ cùng với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc về tối đa là:

A. 21,6g B. 32,4 C. 19,8 D. 43.2

Bài 3: Đun lạnh dd cất m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì nhận được 32,4 g Ag .giá trị m là:

 A. 21,6g B. 108 C. 27 D. Số khác.

Bài 4: Đun lạnh dd đựng m g glucozơ cùng với dd AgNO3/NH3 thì nhận được 16,2 Ag cực hiếm m là (H= 75%):


READ: Sự khác hoàn toàn Giữa Bohr Và quy mô Nguyên Tử (Hóa Học), mô hình Nguyên Tử Rutherford, đồ gia dụng Lý Phổ Thông

A. 21,6g B. 18 g C. 10,125g D. Số khác

Bài 5: Tính lượng kết tủa bội bạc hình thành khi thực hiện tráng gương trọn vẹn dd đựng 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g B. 10,8 C. 18,36 D. 2,16

Bài 6: đến 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 vào NH3 thấy gồm 10,8g Ag bóc ra. Tính độ đậm đặc mol/lít của dd glucozo sẽ dùng.

A. 0,25M B. 0,05M C. 1M D. Số khác

Bài 7: Đun lạnh dd cất 54g glucozơ cùng với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Công suất pứ đạt 75%. Quý hiếm m là.

A. 32,4 B. 48,6 C. 64,8 D. 24,3g.

Bài 8: cho 10,8 gam glucozơ phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì trọng lượng Ag chiếm được là:

A.2,16 gam B.3,24 gam C.12,96 gam D.6,48 gam

Bài 9: hài hòa 6,12 gam các thành phần hỗn hợp glucozo cùng saccarozo vào nước chiếm được 100ml dung dịch X. Mang lại X chức năng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Trọng lượng saccarozo trong lếu hợp lúc đầu là:

A. 2,7gam B. 3,42gam C. 32,4 gam D. 2,16gam

Bài 10: Đun rét 37,5 gam hỗn hợp glucozơ cùng với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, nhận được 6,48 gam bạc. độ đậm đặc % của hỗn hợp glucozơ là

A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 %

Bài 11: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền ngày tiết thanh glucozo nhận được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp truyền tiết thanh bên trên là:

A. 7,65% B. 5% C. 3,5% D. 2,5%

Bài 12: Đun lạnh dung dich cất 27 gam glucozo cùng với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag buổi tối đa thu được:

A.32,4 g. B. 21,6 g. C. 16,2 g. D. 10,8 g.

Xem thêm: Nêu Những Nét Chính Của Phong Trào Độc Lập Dân Tộc Ở Ấn Độ C Lập Dân Tộc Ở Ấn Độ

Bài 13: cân nặng kết tủa đồng (I) oxit sản xuất thành khi đun cho nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ với lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường thiên nhiên kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g B. 3,60 g C. 7,20 g D. 14,4 g

Bài 14: mang lại 50ml hỗn hợp glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 nhận được 2,16 gam bạc tình kết tủa. Nồng độ mol/l của hỗn hợp glucozơ đã dùng là

A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M.

Bài 15: Thủy phân trọn vẹn 62,5g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường thiên nhiên axit vừa đủ ta chiếm được dd X. đến dd AgNO3/NH3 dư vào dd X với đun dịu ,khối lượng Ag nhận được là


A. 6,25g B.6,75g C. 13,5g D. 8g

Câu 16: Đun 100ml dung dịch glucozo với cùng một lượng dư AgNO3/NH3 chiếm được lượng Ag đúng bởi lượng Ag có mặt khi cho 9,6g Cu tác dụng hết với hỗn hợp AgNO3. Mật độ mol của dung dịch glucozo là:

A.1,5M B.15M C.5M D.10M

 

 

*

BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6)

I.Phương pháp

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ: nC6H12O6 =

*

. NAg (

*

= 180,

*

)

Phương pháp: + so với xem đề cho gì với hỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho Tính số mol của chất đề hỏi khối lượng của chất đề hỏi

II.Bài tập mẫu

Bài 1:

Đun nóng 250 gam hỗn hợp glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, độ đậm đặc của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 30%.

Hướng dẫn giải:

nAg = 15/108

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O6 = . NAg = .

*

 = mol

mctC6H12O6 = .180 = 12,5g

C% C6H12O6

*

.100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc bẽo một loại gương soi, tín đồ ta đề nghị đun rét dung dịch đựng 36g glucozơ với lượng vùa dùng dung dịch AgNO3 vào amoniac. Cân nặng bạc đang sinh ra bám vào mặt kính của gương và trọng lượng AgNO3 phải dùng lần lượt là (biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn)

A. 68,0g; 43,2g. B. 21,6g; 68,0g.

C. 43,2g; 68,0g. D. 43,2g; 34,0g

Hướng dẫn giải:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

0,2 → 0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BT NT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3: Đun 10ml dung dịch glucozo với 1 lượng dư AgNO3/NH3 nhận được lượng Ag đúng bởi lượng Ag xuất hiện khi mang lại 6,4g Cu tính năng hết với hỗn hợp AgNO3. Mật độ mol của hỗn hợp glucozo là:

A.1M B.2M C.5M D.10M

Hướng dẫn giải:

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1 → 0,2

C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

0,1

*

0,2 mol

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

III.Bài tập vận dụng

Bài 1: Đun rét dd đựng 9g glucozơ với dd AgNO3 đầy đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách bóc ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 10,8g B. 20,6 C. 28,6 D. 26,1

Bài 2: Đun rét dd cất 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

A. 21,6g B. 32,4 C. 19,8 D. 43.2

Bài 3: Đun nóng dd cất m g glucozơ cùng với ddAgNO3/NH3 thì nhận được 32,4 g Ag .giá trị m là:


 A. 21,6g B. 108 C. 27 D. Số khác.

Bài 4: Đun lạnh dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì nhận được 16,2 Ag quý hiếm m là (H= 75%):

A. 21,6g B. 18 g C. 10,125g D. Số khác

Bài 5: Tính lượng kết tủa bội nghĩa hình thành khi thực hiện tráng gương trọn vẹn dd chứa 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g B. 10,8 C. 18,36 D. 2,16

Bài 6: mang đến 200ml dd glucozơ pứ trọn vẹn với dd AgNO3 trong NH3 thấy bao gồm 10,8g Ag tách ra. Tính mật độ mol/lít của dd glucozo sẽ dùng.

Xem thêm: Iphone 12 Pro Max Singapore Có Tốt Không ? Iphone 12 Pro Max Singapore

A. 0,25M B. 0,05M C. 1M D. Số khác

Bài 7: Đun rét dd đựng 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Công suất pứ đạt 75%. Cực hiếm m là.

A. 32,4 B. 48,6 C. 64,8 D. 24,3g.

Bài 8: cho 10,8 gam glucozơ làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì trọng lượng Ag nhận được là:

A.2,16 gam B.3,24 gam C.12,96 gam D.6,48 gam

Bài 9: tổng hợp 6,12 gam tất cả hổn hợp glucozo với saccarozo vào nước chiếm được 100ml dung dịch X. Mang lại X tác dụng với AgNO3/NH3 dư chiếm được 3,24 gam Ag. Trọng lượng saccarozo trong láo lếu hợp thuở đầu là:

A. 2,7gam B. 3,42gam C. 32,4 gam D. 2,16gam

Bài 10: Đun lạnh 37,5 gam hỗn hợp glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 %

Bài 11: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam hỗn hợp truyền tiết thanh glucozo chiếm được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền ngày tiết thanh trên là:

A. 7,65% B. 5% C. 3,5% D. 2,5%

Bài 12: Đun nóng dung dich cất 27 gam glucozo cùng với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag về tối đa thu được:

A.32,4 g. B. 21,6 g. C. 16,2 g. D. 10,8 g.

Bài 13: trọng lượng kết tủa đồng (I) oxit chế tác thành khi làm cho nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ với lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là bao nhiêu gam?

A. 1,44 g B. 3,60 g C. 7,20 g D. 14,4 g

Bài 14: đến 50ml hỗn hợp glucozơ không rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 chiếm được 2,16 gam bạc tình kết tủa. độ đậm đặc mol/l của dung dịch glucozơ đã cần sử dụng là