Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

     

Đối cùng với các nhỏ nhắn lớp 3 thì việc phát triển tài năng nghe nói là điều vô cùng quan trọng, nhằm phát triển năng lực của trẻ em một cách hiệu quả nhất thì ngoài ra bài tập cơ bản còn hầu như dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao giúp bé bỏng rèn luyện và nâng cấp khả năng của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 3


Dưới phía trên nuôi nhỏ đúng đang tổng vừa lòng 2 bài xích tập giờ Anh lớp 3 nâng cao ghép lại thành 2 đề thi hoàn hảo với đa số dạng bài tập cải thiện phổ biến hóa nhất đến trẻ, các cha mẹ có thể in ra để học cùng trả .

Tổng hợp bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cấp số 1 

I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. And D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ….re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to lớn meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… khổng lồ …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. & you C. & D. Bye

II. Thêm vần âm để tạo ra thành từ bỏ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to lớn me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice to lớn meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

Xem thêm: Top 45 Hãy Tưởng Tượng Và Viết Tiếp Truyện Tấm Cám Hay Nhất 2022

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 2

III. Nối cặp tự tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Mở cửa 8. Mèo 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Giã từ e. Bảng

f. Số cửu g. Cục tẩy h. Xin kính chào i. Nhỏ bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 cho 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp tới xếp các từ để chế tạo ra thành câu đúng: ( 18 câu )

127. And Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. Is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. Are / the school gate. / at / Peter & Mary /

———————————————————

130. Is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. Am / hungry now. / I

———————————————————

132. Chair / It / is / a /

———————————————————

133. Is / my / This / book./

———————————————————

134. Your / name ? / What’s /

———————————————————

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / to lớn /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / khổng lồ / please. / class, /

———————————————————

144. Song. / Sing / a /

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác với những từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Xuất hiện C. And D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed và two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho các câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc phát âm đoạn văn sau, rồi trả lời các thắc mắc dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms & a kitchen. The living room has a table, six chairs và a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens and bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho các câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp và viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp làm sao để cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ tương thích vào địa điểm trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: sắp đến xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

Xem thêm: Cách Tính Lượng Sữa Cho Bé Bú, Công Thức Tính Lượng Sữa Cho Trẻ Theo Cân Nặng

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen & 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ vị you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen and two books in the desk

37/ Nam and Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer & a ruler

48/ How many new book bởi vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big and nice

Trên đó là các dạng phổ biến, ngoài các bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cải thiện này ra các bố mẹ cũng có thể tham khảo những dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 cơ bạn dạng phổ thay đổi tại đây bài xích viết Bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 3 – 5 Dạng bài Tập Theo Sách Mới

kimsa88
cf68