Chết Một Đống Còn Hơn Sống

     
*

Chết đứng còn rộng sống......

Bạn đang xem: Chết một đống còn hơn sống

Chết vinh còn rộng sống......

Chết ....... Còn rộng sống đục

Chết một đống còn hơn sống......

Tìm từ bỏ ngữ tương thích để điền vào địa điểm chấm

 


*

tìm từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các tục ngữ bên dưới đây

a> chết đứng còn Vinh Còn rộng Sống..................

B chết...................... còn hơn Sống đục

C chết Vinh Còn hơn Sống........................

D chết một đụn Còn rộng Sống.........................


*

Tìm trường đoản cú ngữ tương thích vào khu vực trống nhằm hoàn trỉnh những tục ngữ sau đây Chết đứng còn rộng sống.......Chết.......còn rộng sống........Chết một đụn còn hơn sống ..........


Chết đứng còn hơn sống quỳ.

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Chết trong còn rộng sống đục.

Chết một đống còn hơn sống một người.


Tìm trường đoản cú ngữ phù hợp vào địa điểm trống nhằm hoàn trỉnh những tục ngữ tiếp sau đây :

Chết đứng còn rộng sống.......

Chết.......còn hơn sống........

Chết một gò còn hơn sống ..........

 


Chết đứng còn hơn sống...... Quỳ.

Xem thêm: Khử Hoàn Toàn 16 Gam Bột Oxit Sắt Bằng Co Ở Nhiệt Độ Cao, Sau Khi Phản

Chết vinh còn rộng sống...... nhục.

Chết...... Trong còn hơn sống đục.

Chết một đống còn rộng sống...... Một mình.


Chết đứng còn hơn sống...... Quỳ.

Chết vinh còn rộng sống...... nhục.

Chết...... Trong còn hơn sống đục.

Chết một gò còn rộng sống...... Một mình.

tui said: " ko bao gồm j nhằm điền vào được!!! "


Tìm từ bỏ ngữ phù hợp điền vào nơi trống để hoàn chỉnh các tục ngữ tiếp sau đây : chết một gò còn rộng sống...


Bài 1: kiếm tìm từ ngữ thích hợp điền vào địa điểm trống để hoàn chỉnh các tục ngữ dưới đây:a) bị tiêu diệt đứng còn hơn sống …….... B) bị tiêu diệt ……….…. Còn hơn sống đụcc) bị tiêu diệt vinh còn hơn sống……….. D) bị tiêu diệt một đống còn rộng sống ……..……

Bài 1: tìm từ ngữ phù hợp điền vào khu vực trống để hoàn chỉnh các tục ngữ bên dưới đây:

a) bị tiêu diệt đứng còn rộng sống …….... B) chết ……….…. Còn hơn sống đục

c) chết vinh còn hơn sống……….. D) bị tiêu diệt một đụn còn hơn sống ……..…… 

 


Bài 1: tra cứu từ ngữ thích hợp điền vào khu vực trống để hoàn chỉnh các tục ngữ bên dưới đây:

a) chết đứng còn rộng sống qu b) bị tiêu diệt trong còn rộng sống đục

c) chết vinh còn hơn sống nhục  d) chết một lô còn rộng sống một người


1.Chết đứng còn rộng sống quỳ.

2. Chết vinh còn rộng sống nhục.

3. Chết trong còn rộng sống đục.

4. Chết một lô còn rộng sống một người.

Học xuất sắc nha bạn


Giải thích những câu sau :

- bị tiêu diệt vinh còn rộng sống nhục.

- chết đứng còn hơn sống quỳ.

Xem thêm: Kể Tên 5 Đội Viên Đầu Tiên, Người Đội Viên Đầu Tiên Của Nước Ta Là Ai

- Đói đến sạch rách cho thơm.