Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Coi hỗn hợp X có H2NC3H5(COOH)2 và HCl => NaOH cung ứng sẽ làm phản ứng cùng với 2 hóa học theo số mol ban đầu

$n_NaOH = 2.n_H_2NC_3H_5(C extOOH)_2 + n_HCl$


Ta có:

H2NC3H5(COOH)2 + HCl $xrightarrow$ ddX

X + NaOH $xrightarrow$ H2NC3H5(COONa)2 + NaCl + H2O

Coi các thành phần hỗn hợp X bao gồm H2NC3H5(COOH)2 cùng HCl => NaOH phân phối sẽ phản nghịch ứng với 2 hóa học theo số mol ban đầu

$ o n_NaOH = 2.n_H_2NC_3H_5(C extOOH)_2 + n_HCl = 2.0,15 + 0,175.2 = 0,65,mol$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là cội phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo trang bị tự lực bazơ bớt dần là


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối chọi chức X, nhận được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh sống đktc) với 10,125 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, 1-1 chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng bội nghịch ứng không còn với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Phương pháp của 2 amin vào hh X là


Hỗn hòa hợp khí X gồm O2 cùng O3 tất cả tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn đúng theo khí Y tất cả metylamin cùng etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề nghị vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O và N2, các chất khí đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận ra dd của các hợp chất trên, chỉ cần dùng một dung dịch thử nào sau đây?


Cho tía dung dịch có cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo thiết bị tự pH tăng mạnh là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch có tác dụng xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ vào X là 15,73%. Cho m gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol có mặt cho tính năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y chức năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Mang đến 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Còn mặt khác 0,02 mol X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với hỗn hợp NaOH, thu được chất hữu cơ đối kháng chức Y và các chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X tất cả hai chất hữu cơ tất cả cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được hỗn hợp Y với 4,48 lít hh Z (ở đktc) tất cả hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm các phản bội ứng xong thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val nhưng mà không thu được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X bao gồm công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu đến 1/10 tất cả hổn hợp X tính năng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối hạt khan nhận được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y đầy đủ mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp bao gồm X với Y chỉ tạo nên một amino axit duy nhất bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, nhận được N2 và 36,3 gam lếu hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E tất cả X và Y công dụng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp tất cả hai amin no (đều tất cả hai nguyên tử cacbon vào phân tử, không hẳn đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ chứa hai muối hạt (A với D). Cho các phát biểu sau:

(1) hóa học X với Y đều chức năng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem:

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) dung dịch B có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) những A và D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho những phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) dung dịch lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng lạ riêu cua nổi lên khi thổi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) bao gồm chứa nhóm NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều phải sở hữu cùng nhân tố nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T với thuốc test được ghi sinh hoạt bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo lần lượt là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được biểu thị như sau:

*

Chất X là


Hỗn đúng theo X bao gồm 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản nghịch ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ 1-1 chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, chiếm được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Cách Nấu Mì Quảng Tiếng Anh Là Gì ? Mì Quảng Tiếng Anh Là Gì

(b) cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch mát ống nghiệm tất cả dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

Số nhấn định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong hàng khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch cất hai muối bột là


Cho các nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là chất lỏng, tan giỏi trong nước.

(b) Ở tâm lý kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit tất cả từ 2 mang đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit và là cơ sở khiến cho protein.

(d) dung dịch anilin trong nước làm cho xanh quỳ tím.

Xem thêm: ⚙Cách Lưu Ảnh Photoshop Dưới Dạng Jpg, Png, Chất Lượng Cao, Xuất Ảnh Trong Photoshop

Số nhận định đúng là


tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.