Cho 2 hình bình hành abcd và abef không đồng phẳng

     

Ta có: (left{ eginarraylAF//BE\AD//BCendarray ight. Rightarrow left( AFD ight)//left( BEC ight) Rightarrow ) B đúng.

Bạn đang xem: Cho 2 hình bình hành abcd và abef không đồng phẳng

(left( ABD ight) cap left( EFC ight) = CD Rightarrow C) sai.

(EC cap left( ABF ight) = E Rightarrow D)sai.


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một con đường thẳng (a) tuy vậy song với khía cạnh phẳng (left( phường ight)). Bao gồm bao nhiêu phương diện phẳng chứa (a) và song song với (left( p. ight))?


Trong các điều kiện sau, điều kiện nào tóm lại (mpleft( alpha ight)//mpleft( eta ight))?


Cho hai mặt phẳng song song (left( alpha ight)) với $left( eta ight)$, mặt đường thẳng (a//left( alpha ight)) . Gồm mấy vị trí tương đối của $a$ với (left( eta ight))?


Hai con đường thẳng $a$ với $b$ phía bên trong (mpleft( alpha ight)). Hai tuyến đường thẳng $a’$ cùng $b’$ phía trong (mpleft( eta ight)). Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành vai trung phong O. Call M, N, phường theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB. Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành trung tâm O. Tam giác SBD đều. Một phương diện phẳng (P) tuy vậy song với (SBD) và đi qua điểm I thuộc cạnh AC (không trùng với A hoặc C). Tiết diện của (P) với hình chóp là hình gì?


Cho các mệnh đề sau:

1. Qua 1 điểm ko thuộc hai mặt phẳng giảm nhau vẽ được tuyệt nhất một con đường thẳng song song với hai mặt đó.

Xem thêm: 1 Kg Bằng Bao Nhiêu Newton, 1N (Newton) Bằng Bao Nhiêu Kg, G, Tạ, Tấn

2. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau thì xác minh một khía cạnh phẳng.

3. Sang một điểm ko thuộc hai tuyến phố thẳng chéo nhau vẽ được duy nhất một phương diện phẳng song song với hai đường thẳng đó.

4. Cha mặt phẳng khác nhau cắt nhau theo bố giao tuyến biệt lập thì bố giao con đường đó hoặc đồng quy hoặc tuy vậy song.

Xem thêm: Một Ngày Nên Rửa Mặt Mấy Lần, Bao Lâu Rửa Mặt Một Lần Là Phù Hợp

5. Nếu con đường thẳng $d$ tuy vậy song với đường thẳng $d’$ trong khía cạnh phẳng $(P)$ thì con đường thẳng $d$ tuy vậy song hoặc phía bên trong mặt phẳng $(P).$

6. Hai mặt phẳng cùng song song cùng với một đường thẳng thì cắt nhau theo giao tuyến tuy vậy song với con đường thẳng đó.

Hãy chọn các mệnh đề đúng:


Cho hai hình bình hành ABCD cùng ABEF nằm trong hai khía cạnh phẳng phân biệt. Hiệu quả nào sau đấy là đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình bình hành. Phương diện phẳng (left( alpha ight)) giảm $SA, SB, SC, SD$ theo sản phẩm công nghệ tự lần lượt tại $A’, B’, C’, D’$ (không đồng thời trùng với những đầu mút). (A"B"C"D") là hình bình hành khi còn chỉ khi:


Cho hai hình vuông vắn $ABCD,ABEF$ có chung cạnh $AB$ và nằm trong hai phương diện phẳng không giống nhau. Trên những đường chéo cánh $AC$ và $BF$ ta lấy các điểm $M, N$ làm thế nào để cho $AM = BN.$ khía cạnh phẳng $(P)$ chứa $MN$ và tuy vậy song với $AB$ cắt $AD$ và $AF$ thứu tự tại $M’, N’.$ xác minh nào sau đó là đúng?


Cho hình chóp $S.ABC $ tất cả đáy là tam giác $ABC$ thỏa mãn $AB = AC = 4,$ (widehat BAC = 30^0) . Phương diện phẳng $(P)$ tuy vậy song với $(ABC)$ giảm đoạn $SA$ tại $M$ làm sao cho $SM = 2MA.$ diện tích thiết diện của $(P)$ với hình chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có các đáy AD cùng BC. Call M là trung tâm tam giác SAD, N là điểm thuộc AC làm thế nào để cho (NA = dfracNC2), P là vấn đề thuộc đoạn CD sao cho (PD = dfracPC2) . Khi đó mệnh đề nào sau đó là đúng?


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành trung khu O. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của SA, SD. Hotline P, Q, R theo lần lượt là trung điểm của AB, ON, SB. Lựa chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện $ABCD,$ gọi (G_1;G_2;G_3) theo thứ tự là trọng tâm các tam giác $ABC, ACD, ADB.$ diện tích thiết diện tạo vì chưng mặt phẳng (left( G_1G_2G_3 ight)) bằng $k$ lần diện tích tam giác $BCD,$ lúc ấy $k$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy là hình bình hành chổ chính giữa $O$ và bao gồm $AC = a, BD = b. $ Tam giác $SBD$ là tam giác đều. Một khía cạnh phẳng $(P)$ di động song song với $(SBD)$ trải qua $I$ bên trên đoạn $OC.$ Đặt (AI = x,,left( {dfraca2

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát