CHO 31.9 GAM HỖN HỢP

     

Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO công dụng hết với co dư, làm cho nóng thu được 28,7 gam tất cả hổn hợp X. Cho X công dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:

Bạn đã xem: cho 31.9 gam láo hợp

Phương pháp giải

+) Bảo toàn cân nặng : mhh ban dầu = mhhX + mO mất đi

=> nO thiếu tính = nCO phản bội ứng

+) Xét tổng thể quá trình tất cả CO đến e cùng HCl nhấn e

+) Bảo toàn e: 2nCO = 2nH2

Bảo toàn khối lượng : mhh ban dầu = mhhX + mO thiếu tính => mO không đủ = 31,9 – 28,7 = 3,2 gam

=> nO thiếu tính = nCO bội nghịch ứng = 0,2 mol

Xét toàn bộ quá trình có CO mang đến e và HCl dìm e

Bảo toàn e: 2nCO = 2nH2 => nH2 = nCO = 0,2 mol

=> V = 0,2.22,4 = 4,48 lít
Bạn đang xem: Cho 31.9 gam hỗn hợp

*

*Xem thêm: Soạn Văn 7 Vnen Bài 4: Những Câu Hát Than Thân Châm Biếm 2022

*

*Xem thêm: Cảm Nhận Khổ Thơ Đầu Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ (11 Mẫu), Cảm Nhận Khổ Đầu Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ

*

Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam lếu láo hợp tất cả CuO cùng Al2O3nung nóng cho đến khi phản ứng hoàn toàn, nhận được 8,3 gam chất rắn. Trọng lượng CuO gồm trong láo hợp thuở đầu là

Dẫn từ từ V lít khí teo (ở đktc) đi sang một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở nhiệt độ cao). Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn toàn cục khí X sinh hoạt trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo nên thành 4 gam kết tủa. Quý giá của V là

Cho H2dư qua 8,14 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, chiếm được 1,44 gam H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là

Cho khí teo qua ống cất 15,2 gam hỗn hợp tất cả CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí B cùng 13,6 gam chất rắn C. Mang đến B chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO với H2phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn có CuO và Fe3O4nung nóng. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn đúng theo rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

Khử trọn vẹn 58 gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bắt buộc vừa đầy đủ 22,4 lít (đktc) hỗn hợp CO cùng H2. Khối lượng sắt xuất hiện là

Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ cao bắt buộc V lít khí teo (đktc). Giá trị của V là

Chia 47,2 gam láo hợp gồm CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bằng co dư ở nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho chức năng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4loãng, chiếm được m gam muối. Giá trị của m là

Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M buộc phải dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn cục lượng kim loại M hình thành cho tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 1,008 lít H2(đktc). Phương pháp oxit là

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ trải qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau bội nghịch ứng có tỉ khối so với hiđro bởi 20. Cách làm của oxit fe và phần trăm thể tích của khí CO2trong tất cả hổn hợp khí sau phản bội ứng là

Hỗn thích hợp A bao gồm CuO và MO theo xác suất mol tương ứng là một trong : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung rét thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B đề xuất 40 ml dung dịch HNO32,5M và thu được V lít khí NO tốt nhất (đktc). Hiệu suất những phản ứng đạt 100%. Kim loại M và quý hiếm của V là

Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với teo dư, làm cho nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Mang lại X chức năng với hỗn hợp HCl dư nhận được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:

Khử hoàn toàn 32,2 gam láo hợp tất cả CuO, Fe2O3và ZnO bởi CO ở nhiệt độ cao thu được 25 gam hỗn hợp X bao gồm 3 kim loại. Mang lại X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3thì chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là

Khử trọn vẹn 69,6 gam tất cả hổn hợp A có FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở ánh sáng cao thành kim loại cần 24,64 lít khí co (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng đến 69,6 gam A tính năng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được hỗn hợp B đựng y gam muối. Mang lại B tính năng với dung dịch NaOH dư thấy chế tạo ra thành z gam kết tủa. Cực hiếm của x, y, z theo lần lượt là

Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Tổng hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử nhất ở đktc). Cực hiếm của m là

Dẫn 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X tất cả CO và CO2 (có tỉ khối so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng hỗn hợp chất rắn bao gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 bằng 18). Trọng lượng chất rắn còn lại sau phản nghịch ứng đã giảm sút so với ban đầu là

Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A bao gồm Fe2O3 và FeO nung nóng sau một thời hạn thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

Cho khí teo qua hỗn hợp T có Fe và Fe2O3 nung lạnh thu được hỗn hợp khí B và các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Mang lại B qua dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 6 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan tất cả hổn hợp D bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Xác suất số mol của fe trong các thành phần hỗn hợp T là

Đun 0,04 mol lếu láo hợp tất cả hơi nước với khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y tất cả CO, H2 và CO2. Cho Y trải qua ống đựng 20 gam láo hợp có Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

Hỗn đúng theo X tất cả Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung nóng. Sau khi xong xuôi thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A với 11,2 lít khí B (đktc) tất cả tỉ khối so với hiđro là 20,4. Cực hiếm của m là

Cho H2 dư qua m gam hỗn hợp chất rắn X có Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản ứng dứt thấy cân nặng chất rắn giảm 0,48 gam. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M hoàn toản thì thu được buổi tối đa 1,344 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là