Cho 400Ml Dung Dịch E Gồm Alcl3

     

Câu 12145: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít với Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau thời điểm các làm phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Phương diện khác, khi cho 400 ml E chức năng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x : y là

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml dung dịch e gồm alcl3

3 : 4

B.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hở, So Sánh Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hở

3 : 2

C.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nói Về Chi Tiết Cái Bóng Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương 2022

4 : 3

D. 7 : 4


Giải đưa ra tiết:

nAlCl3 = 0,4x ; nAl2(SO4)3 = 0,4y; nNaOH = 0,612; nAl(OH)3 = 0,108 ; nBaSO4↓ = 0,144

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,144……0,144

→ nAl2(SO4)3 = 0,144/3 = 0,048 → 4y = 0,048 → y = 0,12

∑nAl3+ = 0,4x + 0,12.2 =0,4x + 0,096

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓(1)

(0,4x + 0,096)..(1,2x+0,288)…0,4x+ 0,096

Al(OH)3 + OH- → (2)

Số mol OH- còn sinh hoạt pứ (2) là 0,612- 1,2x-0,288 = 0,324 -1,2x

Số mol kết tủa sót lại = (0,4x + 0,096) – (0,324 - 1,2x) = 0,108 → x = 0,21

Vậy ta có, x:y = 0,21:0,12 = 7/4


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát