Cho Hỗn Hợp Bột Gồm 2.7 Gam Al

     

Cho các thành phần hỗn hợp bột tất cả 2,7 gam Al và 5,6 gam sắt vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là (biết thứ tự vào dãy nuốm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp bột gồm 2.7 gam al

Nếu sau phản bội ứng Fe chế tạo hết thành Fe2+ => ne KL cho tạo Fe2+ = 0,1.3 + 0,1.2 = 0,5 mol

Nếu sau làm phản ứng Fe sinh sản hết thành Fe3+ => ne KL cho sản xuất hết Fe3+ = 0,1.3 + 0,1.3 = 0,6 mol

Ta thấy: ne KL cho sinh sản Fe2+ e nhận buổi tối đa = 0,55 mol e KL cho sinh sản Fe3+

=> Ag+ hết, Al, fe phản ứng hết sản xuất thành Al3+, Fe2+ và Fe3+

+) nAg = ne nhấn = 0,55 mol


nAl = 0,1 mol; nFe = 0,1 mol; nAgNO3 = 0,55 mol

Nếu sau phản bội ứng Fe tạo nên hết thành Fe2+ => ne KL cho chế tác Fe2+ = 0,1.3 + 0,1.2 = 0,5 mol

Nếu sau bội nghịch ứng Fe sản xuất hết thành Fe3+ => ne KL cho sinh sản hết Fe3+ = 0,1.3 + 0,1.3 = 0,6 mol

Ta thấy: ne KL cho chế tác Fe2+ e nhận về tối đa = 0,55 mol e KL cho chế tạo ra Fe3+

=> Ag+ hết, Al, sắt phản ứng hết chế tạo ra thành Al3+, Fe2+ và Fe3+

=> nAg = ne nhấn = 0,55 mol => m = 59,4 gam


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngâm các thành phần hỗn hợp hai kim loại gồm Zn, sắt vào hỗn hợp CuSO4. Sau khi chấm dứt phản ứng thu được chất rắn X tất cả hai kim loại và dung dịch Y. Tóm lại nào dưới đây đúng ?


Cho hỗn hợp có Fe cùng Cu vào hỗn hợp AgNO3 mang đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X tất cả hai muối hạt và hóa học rắn Y có hai kim loại. Nhị muối vào X là


Cho Cu dư tác dụng với hỗn hợp Fe(NO3)3 được hỗn hợp X. Cho AgNO3 dư tác dụng với hỗn hợp X thu được dung dịch Y. đến Fe dư chức năng với dung dịch Y thu được hỗn hợp kim loại Z. Tổng cộng phương trình hóa học xảy ra là


Cho tất cả hổn hợp chứa x mol Mg, y mol sắt vào dung dịch gồm chứa z mol CuSO4, sau khi dứt các phản nghịch ứng người ta thấy trong dung dịch xuất hiện cả 3 ion kim loại. Muốn thỏa mãn điều kiện kia thì


Cho hỗn hợp kim loại Mg, Zn, sắt vào dung dịch đựng AgNO3và Cu(NO3)2. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X tất cả 3 muối bột và hóa học rắn Y có 3 kim loại. Cha muối vào X là


Hoà tan hoàn toàn 3 sắt kẽm kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn ko tan là Cu. Những chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là


Cho tất cả hổn hợp bột gồm 0,54 gam Al cùng 0,56 gam sắt vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là (biết sản phẩm tự trong dãy ráng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho tất cả hổn hợp bột bao gồm 2,7 gam Al cùng 5,6 gam fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là (biết vật dụng tự trong dãy rứa điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho hỗn hợp bột gồm 0,27 gam Al cùng 1,12 gam fe vào 500 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là (biết vật dụng tự trong dãy ráng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho các thành phần hỗn hợp bột bao gồm 0,27 gam Al cùng 0,672 gam sắt vào 600 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy chũm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,91 gam hỗn hợp bột Cu với Al vào 550 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và 5,4 gam chất rắn. Khối lượng Cu trong láo lếu hợp thuở đầu là
Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Chị Dậu Trong Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

Cho 0,92 gam các thành phần hỗn hợp bột Zn và Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 4,645 gam chất rắn. Trọng lượng Zn trong lếu láo hợp ban đầu là


Cho tất cả hổn hợp bột tất cả 0,56 gam Fe với 0,65 gam Zn vào V ml hỗn hợp AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn có cân nặng tăng 2,31 gam so với ban đầu. Giá trị của V là


Cho tất cả hổn hợp bột gồm 3,25 gam Zn cùng 0,24 gam Mg vào 500 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn có cân nặng tăng 4,185 gam. Tính x


Cho tất cả hổn hợp bột gồm 2,7 gam Al cùng 5,6 gam fe vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là (biết thiết bị tự vào dãy vậy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml hỗn hợp AgNO3 0,12M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và 3,333 gam hóa học rắn. Cân nặng Fe trong hỗn hợp ban sơ là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,56 gam Fe với 0,12 gam Mg công dụng với 250 ml hỗn hợp CuSO4. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,92 gam kim loại. Mật độ mol/l của hỗn hợp CuSO4 là:


Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn với Fe vào 325ml hỗn hợp CuSO4 0,2M, sau thời điểm phản ứng trả toàn, thu được dung dịch cùng 6,96 gam hỗn kim loại tổng hợp loại Y. Trọng lượng Fe bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Cho m gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời gian thu được 3,12 gam hóa học rắn X và dd Y. Mang lại 1,95g bột Zn vào dd Y mang lại phản ứng hoàn toàn thu được 3,45g hóa học rắn Z và dd chỉ chứa 1 muối hạt duy nhất. Giá trị của m là:


Cho láo hợp có 0,02 mol Mg và 0,03 mol Al công dụng với V ml dung dịch đựng Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M. Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp Y cùng hỗn kim loại tổng hợp loại Z. Cho toàn thể hỗn hòa hợp Z tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,336 lít khí H2 (đktc). Cho biết thêm các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:


Cho 3,68 gam tất cả hổn hợp chứa Mg, fe vào 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M; Cu(NO3)2 0,4M cùng AgNO3 0,5M. Sau làm phản ứng trọn vẹn thu được 9,08 gam hóa học rắn với dd X. Lọc bỏ chất rắn đến NaOH dư vào X nhận được m gam kết tủa. Tính m


Cho m gam hỗn hợp A có Fe cùng Zn vào 200 ml dung dịch cất AgNO3 0,18M cùng Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam chất rắn X cùng dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,826 gam hóa học rắn Z cùng dd T. Quý hiếm m là:


Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Sắt kẽm kim loại M là


Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, Al, Zn trong 500 ml hỗn hợp HNO3 4M, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y với 4,48 lít (đktc) lếu hợp tất cả hai khí không màu tất cả tỉ khối so với H2 là 18,5 vào đó có một khí hóa nâu quanh đó không khí. Trung hòa - nhân chính dung dịch Y bằng lượng đủ 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z, nhận được 134,5 gam muối hạt khan. Quý giá của m là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 10 Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Online, Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Chuyên Nghiệp

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.