CHO HỖN HỢP X GỒM ANCOL METYLIC ETYLEN GLICOL

     

Hòa tan hết 6g hợp kim Cu – Ag trong dung dịch HNO3 tạo thành được 14,68g hỗn hợp muối Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Nhân tố % khối lượng của hợp kim là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) đến đồng sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol

(b) cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(c) Đun dịu dung dịch NaHCO3.

(d) đến mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2.

(e) mang lại dung dịch H2SO4 đặc tính năng với muối bột NaNO3 (rắn), đun nóng.

(f) mang lại Si tính năng với dung dịch KOH loãng.

Số thí nghiệm tạo thành chất khí là:


Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở đk thường là:


Oxi hóa không còn 2,2 gam tất cả hổn hợp hai ancol solo chức thành anđehit yêu cầu vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn thể lượng anđehit trên chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 23,76 gam Ag. Hai ancol là


Nước thải công nghiệp thường chứa những ion sắt kẽm kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,...Để up date sơ cỗ nước thải trên, làm sút nồng độ các ion sắt kẽm kim loại nặng với túi tiền thấp, tín đồ ta áp dụng chất làm sao sau đây?


Khi thủy phân trọn vẹn một pentapeptit X thu được các amino axit: Gly, Ala, Val, Glu, Lys. Còn khi thủy phân 1 phần X thu được láo hợp những đipeptit với tripeptit: Gly-Lys, Val-Ala, Lys-Val, Ala-Glu, Lys-Val-Ala. kết cấu đúng của X là:


Đốt cháy trọn vẹn 40,08 gam các thành phần hỗn hợp X có axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic cùng glixerol (trong đó số mol của axit metacrylic ngay số mol của axit axetic) bởi O2 dư, thu được các thành phần hỗn hợp Y có khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch cất 1,14 mol Ba(OH)2, nhận được 147,75 gam kết tủa với dung dịch Z. Đun lạnh Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 40,08 gam hỗn hợp X công dụng với 140 ml dung dịch KOH 3M, sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn khan có khối lượng là


Cho sơ thiết bị phản ứng:

(1) X + O2→t°xt axit cacboxylic Y1

(2) X + H2→t°xt ancol Y2

(3) Y1 + Y2⇄xtt°Y3 + H2O

Biết Y3 bao gồm công thức phân tử C6H10O2. Tên thường gọi của X là:


Hai hóa học X cùng Y tất cả cùng cách làm phân tử C2H4O2. Chất X phản nghịch ứng được với sắt kẽm kim loại Na và tham gia phản bội ứng tráng bạC.

Xem thêm: Give The House Is Large But It Is In Need Of? Bò Né Breakfast As Served At Time House Bistro

hóa học Y làm phản ứng được với kim loại Na và hòa tan được CaCO3. Cách làm của X, Y thứu tự là:


Cho các phát biểu sau đây:

(1) Amilopectin có kết cấu dạng mạch không phân nhánh.

(2) Xenlulozơ có cấu tạo dạng mạch phân nhánh.

(3) Saccarozơ bị khử vì AgNO3/dung dịch NH3.

(4) Xenlulozơ tất cả công thức là n.

(5) Saccarozơ là một trong đisaccarit được cấu tạo từ một cội glucozơ với một cội fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chu Vi 540M, Câu Hỏi Của Vinastudy

(6) Tinh bột là chất rắn, sinh hoạt dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh.

Số tuyên bố đúng là:


Cho 5,9g amin solo chức X công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y được 9,55g muối khan. Số công thức kết cấu ứng với cách làm phân tử của X là