CHO M GAM BỘT CU VÀO 400ML DD AGNO3 0.2M

     
*

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76g các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g hóa học rắn. Quý hiếm của m là : A. 5,12g B. 3,84g C. 5,76g D. 6,40g

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76g các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53g chất rắn. Quý hiếm của m là :

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

5,12g

B. 3,84g

C. 5,76g

D. 6,40g


*

Đáp án : D

Ta thấy nNO3 = 0,08 mol Zn = 0,09 mol => Zn dư với muối trong dung dịch sau cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn cân nặng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn trọng lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g


*

Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 7,76g hh hóa học rắn X với dd Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau khoản thời gian p.ư xảy ra trọn vẹn thu được 10,53g hóa học rắn Z. M =

A.6,4 B.5,76 C.3,84 D.5,12


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> khối lượng tăng (=7,76-m) = khối lượng của Ag sinh ra dính vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> trọng lượng tăng (=7,76-m) = cân nặng của Ag sinh ra bám vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4=> câu trả lời A


 quá trình 1 sau p.ư gồm (Cu;Ag): 7.76g cùng hh ( Cu 2+; Ag+) , cho tiếp Zn vào thì Zn đẩy Cu và Ag còn lại trong dd muối hạt ra, nên toàn bộ quá trình coi như cho tất cả Cu cùng Zn vào dd AgNO3; trường hợp Ag p.ư không còn thì số mol e nhấn là 0,08 Zn dư, số mol Zn p.ư = 0,04 => số mol Zn dư = 0,05ta có PT bảo toàn khối lượngm + 0,08.108 = 7,76 + 10,03 - 0,05.65=> m =6,4=> chọn câu trả lời A


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Tính quý giá của m.


Ta thấy (n_NO3=0,08molZn) dư với muối vào dung dịch cuối cùng là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng: mZn + ,my  = (m_ddcuối) +(m_rắncuối)

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn trọng lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

 

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g.


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m 1à A. 5,12 B. 3,84 C. 5,76 D. 6,40

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m 1à

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,40


Đáp án D

*

Sau phản bội ứng rắn X 1à hỗn hợp kim loại đề xuất X 1à Ag (2x) với Cu (y)

Dung dịch Y bao gồm AgNO3 (0,08-2x) cùng Cu(NO3)2 (x)

nZn = 0,09

*

nZn phản ứng = 0,04-x + x = 0,04 => nZn dư =0,09-0,04 =0,05

Chất rắn Z có Cu (x); Ag (0,08-2x) với Zn dư (0,05)

=> 64x + 108.(0,08-2x) + 0,05.65 = 10,53 => x = 17/1900

2x.108 + y.64 = 7,76

y = 173/1900

mCu = (x+y).64 = 6,4

Cách tính nhanh: ta đem Z + X gồm: Ag (0,08); Zn (0,05) với Cu (m)

=> m = 10,53+7,76-0,05.65-0,08.108

= 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là: A. 5,12 B. 5,76 C. 3,84 D. 6,40

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là:

A. 5,12

B. 5,76

C.

Xem thêm: Mẫu Bài Viết Về Stress Bằng Tiếng Anh Giao Tiếp Nói Về Stress

3,84

D. 6,40


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là A. 5,12 B. 3,84 C. 5,76 D. 6,4

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m là :

A. 6,40.

B. 5,76 .

C. 3,84.

D. 5,12.


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịchAgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý hiếm của m là

A. 6,40

B. 5,76

C. 3,84

D. 5,12


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là: A. 6,40 gam B. 5,76 gam C. 3,20 gam D. 3,84 gam

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 6,40 gam

B. 5,76 gam

C. 3,20 gam

D. 3,84 gam


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam chất rắn. Cực hiếm của m là A. 5,76 B. 6,40 C. 3,20 D. 3,84

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 5,76

B. 6,40

C.

Xem thêm: Đóng Vai Mị Châu Kể Lại Truyện An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy

3,20

D. 3,84


Chọn C

nZn = 0,06 mol ; nAgNO3 = nNO3 = 0,08 mol Zn

=> Y chỉ chứa 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng : mZn + mmuối Y = mrắn + mmuối sau

=> mmuối Y = 6,14 + 0,04.189 – 3,9 = 9,8g

Bảo toàn trọng lượng : m + mAgNO3 = mmuối Y + mX

=> m = 3,20g