CHO MỘT LƯỢNG BỘT ZN VÀO DUNG DỊCH X GỒM FECL2 VÀ CUCL2

     

Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng khối lượng các muối bột trong X là


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho một lượng bột zn vào dung dịch x gồm fecl2 và cucl2

Nhận xét nào dưới đây về bội phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp thoái hóa - khử được thu xếp theo đồ vật tự tăng vọt tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các nghiên cứu sau:

(a) cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) đến thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, các thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là (biết vật dụng tự vào dãy rứa điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim nhiều loại đều tác dụng được với hỗn hợp HCl cơ mà không chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối bột và hóa học rắn Y tất cả hai kim loại. Hai muối trong X cùng hai kim loại trong Y thứu tự là:


Cho lếu hợp gồm Fe với Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Nhị muối vào X là


Kim loại M bội phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, sắt vào dung dịch cất Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn tất cả ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M bội phản ứng với Cl2, thu được muối bột X. Mang đến M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối bột Y. Mang đến Cl2 chức năng với dung dịch muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng các thành phần hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm các kim loại được pha trộn trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng rã của bọn chúng là:


Cho sơ đồ dùng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ trang bị trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, những chất X, Y lần lượt là đầy đủ chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị hai không thay đổi trong thích hợp chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau bội phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích các thành phần hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 phản bội ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg với Al, thu được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al vào Y là


Hòa tan hỗn hợp X tất cả 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của tệ bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng mang lại phản ứng hoàn toàn, nhận được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc đãi trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam tất cả hổn hợp X có Cu với Ag bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử nhất của N+5 ) và dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp có AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X có FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn trọng lượng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau làm phản ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng cân nặng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) tất cả CO cùng H2 phản ứng với 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn đúng theo rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy phải vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), thu được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước trải qua than lạnh đỏ, thu được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn thể X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al lần lượt vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản bội ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự tiêu diệt kim nhiều loại hoặc kim loại tổng hợp do công dụng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong đó kim một số loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Thể Thơ Lục Bát, Dàn Ý Thuyết Minh Thể Thơ Lục Bát

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng nạp năng lượng mòn kim loại là làm mòn hóa học và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực kế tiếp các chất trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quy trình oxi hóa - khử, trong số ấy kim một số loại bị làm mòn do công dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron vận động và di chuyển từ cực âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo công việc sau:

cách 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc nối liền với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Cho Câu Thơ Đã Bấy Lâu Nay Bác Tới Nhà, Đã Bấy Lâu Nay Bác Tới Nhà Là Bài Thơ Nào


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.