Cr2S3 + 20 K2Co3 + 15 Mn(No3)2 ↠ 30 No + 2 K2Cro4 + 3 K2So4 + 15 K2Mno4 + 20 Co2

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên, tổng hệ số nguyên tối giản của các chất bội phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Cr2s3 + 20 k2co3 + 15 mn(no3)2 → 30 no + 2 k2cro4 + 3 k2so4 + 15 k2mno4 + 20 co2

116

B. 36

C. 106

D. 16


*

Bài 2. Cân đối phản ứng oxi hóa khử theo phương thức thăng bằng electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Bài 2. Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương thức thăng bằng electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Xác định số oxi hóa, tìm chất khử, chất oxi hóa; sự khử, sự oxi hóa và cân nặng bằng những p/ ứng lão hóa khử sau theo cách thức thăng bởi electron: 1. NH3 + O2 → N2 + H2O2. NH3 + O2 → NO + H2O3. CH4 + O2 → CO2 + H2O4. NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O5. P + KClO3 → P2O5 + KCl6. S + HNO3 → H2SO4 + NO7. Fe2O3 + teo → sắt + CO28. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr9. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O10. KClO4 + C → KCl + CO


Cân bằng các PTHH sau theo phương pháp thăng bởi Electron và cho bieets quy trình khử,quá trình oxi hóa,chất khử ,chất oxi hóa

a) Fe3O4 + teo -----> sắt +CO2

b) Al + HNO3 -----> Al(NO3)3 + NO2 + H2O


Câu 1: Cân bằng các phương trình bội phản ứng thoái hóa – khử bằng phương pháp thăng bởi electron. Cho thấy chất lão hóa và hóa học khử của mỗi phản bội ứng. a) Fe2O3 + H2 -> Fe + H2Ob) Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O


Thiết lập phương trình bội nghịch ứng lão hóa - khử theo cách thức thăng bởi electron?Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong những phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

Xem thêm: Chụp Ảnh Online Trên Máy Tính, Chụp Ảnh Bằng Webcam Laptop Online

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.


1. Hóa học khử: Al

Chất oxi hóa: HNO3

(Al ightarrow Al^3++3e| imes8\ N^+5+8e ightarrow N^-3| imes3)

8Al + 30HNO3  → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.

2. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: HNO3

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes3\ N^+5+3e ightarrow N^+2| imes2)

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

3. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: H2SO4

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes8\ S^+6+8e ightarrow S^-2| imes2)

8Mg + 10H2SO4 → 8MgSO4 + 2H2S + 8H2O.

4.Chất khử: Fe

Chất oxi hóa: H2SO4 

(2Fe ightarrow Fe^3+_2+6e| imes1\ S^+6+2e ightarrow S^+4| imes3)

2Fe + 6H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.


Đúng 1

comment (0)

Cân bằng những phản ứng thoái hóa khử theo phương thức thăng bằng electron, khẳng định chất khử, hóa học oxi hóa, quy trình khử và quá trình oxi hóa?

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2Ogiải góp em với ạ


Lớp 10 chất hóa học
2
0
gửi Hủy

(Al:) Chất khử

(HNO_3:) Chất OXH

(Al ightarrow Al^+3+3e)

(N^+5+1e ightarrow N^+4)

(Al+6HNO_3 ightarrow Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)


Đúng 2

bình luận (0)

(Al+6HNO_3->Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)

Chất khử: Al, chất oxh: HNO3

QT khửN+5+1e --> N+4x3
QT oxhAl0 -3e--> Al+3x1

 


Đúng 1
bình luận (4)

Thiết lập phương trình phản bội ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bởi electron?

Chỉ rõ hóa học khử, chất oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

2.C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

Xem thêm: Nghèo Tiền Là Hư Vô Xin Lỗi Em Không Cần, Nghèo Tiền Như Anh Xin Lỗi Em Không Cần

3.H2S + HClO3 → HCl + H2SO4

4.H2SO4 + C2H2 → CO2 + SO2 + H2O.


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản bội ứng lão hóa - khử
1
0
Gửi hủy

1)

Các thừa trình

(overset0S ightarrowoverset+6S+6e) (Nhân cùng với 1)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+3N) (Nhân với 2)

(Rightarrow) PTHH: (S+2HNO_3 ightarrow H_2SO_4+2NO)

2)

Các vượt trình

(overset-dfrac83C_3H_8 ightarrow3overset+4C+20e) (Nhân với 3)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+2N) (Nhân cùng với 20)

(Rightarrow) PTHH: (3C_3H_8+20HNO_3 ightarrow9CO_2+22H_2O+20NO)

3)

Các thừa trình

(overset-2S ightarrowoverset+6S+8e) (Nhân cùng với 3)

(overset+5Cl+6e ightarrowoverset-1Cl) (Nhân cùng với 4)

(Rightarrow) PTHH: (3H_2S+4HClO_3 ightarrow4HCl+3H_2SO_4)

4) 

Các thừa trình

(overset+6S+2e ightarrowoverset+4S) (Nhân cùng với 5)

(overset-1C_2H_2 ightarrow2overset+4C+10e) (Nhân với 1)

(Rightarrow) PTHH: (5H_2SO_4+C_2H_2 ightarrow2CO_2+5SO_2+6H_2O)


Đúng 1

comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
depsangtrong.com