ĐÁP ÁN LƯU HOẰNG TRÍ LỚP 7

     

Chào chúng ta học sinh với quý thầy cô, từ bây giờ depsangtrong.comVN giữ hộ tới bạn đọc tài liệu "Đáp án sách bài xích tập giờ Anh lớp 7 - lưu lại Hoằng Trí ". Hi vọng sẽ giúp ích cho chúng ta học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: đáp án lưu hoằng trí lớp 7


LUU HOANG TRi

oAp Ax

A.a)

BAT T+P TIENG ANII

Tai liQu phot

mi6n phi, kh6ng bon

NlrA xuAr nAN DAr Hoc srJ

pnann

FJ

J

--

-.+jc"+;-.-,-

- --

7

q

z

tr

D

o

x

{

o

o

o

4

o

o

r

EF

=:3F

F

F+

l-i^,:;SSII

iitlEEil

:

:

:

gE

i

I

iE

i

i

I EEilEEi

lilEst

tll

*

o*s=<"t

:

F;q

cL

=o*iE=i5i

q "i.

()

P

= -55

,!

t

v 33 Ss

?.

!

I :r"

L

? !)

-

?. T

g

u, !

:- g

:r i. L, -

i :.

:-I

^ -

= =

--

/ ,-

-;.s.5===z=;qr

E

=:

i,

=?11=-i

==

=..

-._s

d ir

b

N

:

-

L-

-

="

-,

=

;.a t

-_,-.

_.=

ri o

7

. 9 = 7 2 7

.:

=

-

=

z

-*;

)7"=72;1aA

,=

=.?

-.t.

=

+7-

*.".".

=

_ ?"

=

E

j

S

x-

=p"E

a

a

q

=

:

N

!

m

n

o

o

2

D

r

z

n

o

v

= D

{

o

z

S:"7

==

:-l

=--

-

!"/, a

-

.:

=

: :

=

D

F""n" { .-

- ia -.3

b .: j

n

_

L _""

c-:17.

=

4a=a"tc

, +"o

= =-

2

=,c-t"2

=44".,=

= =ll-c.? tta ...

==

i .e ..

) 7 ,

q

-,a;

o

= OC
5LPL: a"-

-

7dnrrr.i"=22=.

D:i:.7"J-.t,.

=53do"r"t;7.V"

!!?

-

t

=

-

t-i

=_".

_

=

-=Y

,-?"23

g ,;E3i

fiq

ri;

ei.5

-i

il

7.

x-=*E"

i;3

iS3 _6-.

;!?

9

=

tr

EdE

fr":i

i;.-=.8;=;;;+I

E+ i:+gg

5

=

{ t=1" F

=3_s7

!. !p eA I=

5

,

7i-"

-=iE=5

-l

1+

i-Q r?

"*

zon* -

i ! i

E *

-!

;=e

=

= - =

a.

i il :: : J= i:.zE"=:-:.

=

e- E

:"

=

i.=

t

?lt

---

a

i

-

-12 t::=

=

!.,

" 4 a

=r

D N

-

i

:.

E f

om

-

i*p-

;i39v-

li?=--E*=i3*P

t s ;ia*

g

i :s€;:= =.. -

E=E

-i

o

-==

-

i D

s 9, i r".^ ,9,

8 a

"

2

? a

=

a

r

? ; 5

3i ?

=

=-

9.t .s1,,P:-;o".r,:9

9o:J:-!"-p" n:f

I

9:Jlr"9J:-

=.€

!e" !:-:

-

:-

jT:=-.,r

--.r T

=

1r1=.-"=

==

:"Q 3.!:

,t

"r"

?i 7"-tt---

Ae i:i,

4-"7.

,

^z?ii7.

:78=*

i:

iz-E

:?i _

1*:rr=.o

"iti7-,

1 E *7=

"_

7 i-=

,1772-.

=

/-

=

!=

i

=

. -

u"

=c

i

*

=i1

r"-

li

=74"===


s:-

==p

..;

- ..

-^.

??=

=17""

! D

!i

:

=

- =

tr "

-at

*

;

=:.====

ii

"

:

i-ii"

-

o

j

a .j

a=

aua

n9

C , >

"

:777===."

"r

"";

Eq

=E1--v

==j=.--:";:)

aii?,

qESt"

,",EJ?i-zz4

-7i

;;"1

"!""t,

6"=?>w

. C - t :.

= -

-

; :

-.

a

_..:

-

..

d

= i=Z==i-.:: :=jEr ; -

T="*l=_tlr-i

:={7

2=r,

f

E!.

:"t=.=-i-9.

>a-="

,

=

,=?-=iva

?.2li

B="q

D i:1

:==.? !7.-""-

1:

-A

i

"i{i^

i=i=

z,

"-:AE

I"S

.

=?;z

i2==

=2

€*rF

-

2

fa i

-

4, I

-

H

e

1ii

1i,=

i+ r-

r; .-

f;

i

Dr"

=7-"-?

::1

oo_^3_ oo-

0 1"" 1"

?

;;:

i"? ;

o

7

-

=

=aa

_^6

FlaS

t

-x.!rJ

.j

d

p:"sr:

m

ti

g

=

t"v"1^.tt

n ..

7===-a

?j i,ro3

;-===. ) G

";

,=a7i

,r.iox *=r=-_0

-=.- : e=7L

>oC

i.

-==

*=7.._

^

o O

,=7

;232 "

--6uFF-

=

!.

.2.7t8 6

EP ;tr

"

=.€,;.7

==

E r

5 3. UE

-

I

u=

"r

ou

o

1 1 a 1-

: : : a*?

=

-i>

-i- I- I

- ..

-.

I

r, i

p

t, :- - r,:-

D

5==tsHoZ3-3={{{{{€{{"

ig:is

ge

-fEnE{E.{irf

.t

="I

$

=.

a.

-

E

i-{i{4" i{rqid *

=.

La". R= ai"l.-=

=11.!.:

cz:";.a9-

-j

-

7

---.==

+Q+ 7

-75"59,

:;

==

1 i7i7

liia

E

"!iC?i"i

=A

) L ,;;..=

-;=

Z

="S

z4*

-

" .

:-E

=- =

iH

A

a

i=- "

-o5l

9:

_-,-46

=-

.1

=-i e

oc=

?

!{

o|

i

do

i=

.

-:

*

9. :J I :, i p. !e:-

go

:J 9:i

:**s-rr3E"T*EEtegr

az.tJf-=i-{g:X

^i

o

Q;i E 5"; o 6 d li

i3 ;Ea:";r5i

iz. AEIa= iilE

7."r

r=Ba- agr=

-L

H?+r

Srea

. >: E

o

=-e

1 a L-

z.R I

=

as!- iz"X

*A

=

a I

;:!- aa.:_

- >

7lEEi?ii

=z

o

a i

=2"=i4zi=====i

-it

Si

ai

;

HEEEiiVi"

a:"3 7

;

2tt;i:_;77721

i

3"S::i.

jFiSE!:+

;";J"t--,-i?"ra7zi"=Z= .,..A

Ya74;Ed.:

i7o

=_J.--e.=t)7t.

-i,.(i

i=E

XZ,i"*a :

e^,87"*?i--:A+E7,17

",,=,

i

=

z

i

-,

?i6qH;Z "

=,8

ie;7"_?=?=_";;*_,,,,i;t"

1iao

ia;g=ee

-E

"

=

*;iiiai!

=!e!li2ii,::

j1

E=3-

-g:^

3t=

-

=:

;

:r

fr

;;; ; lTie

i7=1.

+Ei,LiZ?-"

J"= I

"

I

- = =

t a

" - -

a

i#6

.1€:* 5

tgE-"

"i.

?*==ii

1;

=r

-;l | 3t 1

,{-=.

*fr l=*3 ? <

_,osJ

;7=

i3 fiEr..-

=f=ieol^n,!1==1-,.

=ii

li

"a

33H*..,

I:Iryrj;?i1i*gu,

F€<

,

iai ":

+eisz.i=_=i7=iZ,i=

".7-1

2

?

Z

F,."Ai=ia"r".r.7

17{" d ::

a

e.nt1", ri

O

"2.i"=ll :j l, :- 90 :{ I !^ i p. P :- 90 :,,

si lE 1 rEi fEtE rEa <$E

ig

+ i

sleaE= < ; aE E *

=

4raira a< ?

=.ll

; zZge i;E i

a;

i i 3=ts"

7 ;-E eii:e z,B

sT9!;

F

=

#o"a

; ;

+fE

1*Ei

aii=rr,*

i"E=-i *.

? 3i +ra";

iig;ErEe3?i

=

ei:b,l#

-.:3=3=)".i+.L*

7 E3;=d; iE;E3:slAii

i iaA "d 6

.:iY

xd4"I

Z

"fi,*

Fr"rrY$ 1

i=

=

=

v

7

--a.Z"" =

:

i" ?{7*1

==l

a

,7."--"

n Eoa !)

a

-L-

E

-

o +

i

on,r-

i;_ ?A

jsp

-l-=r

=

t5=

tE-r*E"

=3g;1:: =

=+l

"sssF

"

=iE

=>"

e

.-" YBo

Z

==a --

i3;"-

q?3 i

r4-=

:^

-

rr:

i1" !=oa

A a :-.-

.-

* =_R7i :

-=

-

=

-

-= I

=

;=_"!A 6

ta

e;e

=7?


21-"9

?, "J=E

"7

="= 5 ii= B

lt

=..

i

I il

s

?

= =

.-

9o:J9t^rps,F99+pril,-r-arf

-

-

X

x

J

-r

E r F

= =

-

--

=

j

I X : ;

:

-=o

:

:.

:" :

*

:" : :

:

=

=

o

eo :.

q y,

f l, n,

F

r

"

- n, i

g*

I

q

E 6 i f i ig f

i

I

_

i

i5 i :7

=

=.

7

i,a

_1

.

=

iiEEi i r i

g

f,

i€ $

d E;; ;:gE=EA:" "=i<3-v,

i

t-

i

r"g

g

i

*"gii:

..,",r,r;.

;;i

i i

I

E iiigigiFiFiE

r

"

3 i ::

I

.il

i 7";

"o

""+

":;

=

Ef

g

r;

7

BE a

E

E

gF

>.,

i

"jgr

c

=

{

*

m

-

o

v

F

g

o

1t

{

o

v

r

F-I

:-:-

-

p

==g

>

=d

a o

n

gt

=,h"

EL

= =

Po

0q i.i

=

EE:

T

-;{

o

y*

3

E

i

5p

B

t

:I=.-3E+z""

- A

E

o"=.-

-rlE

3,E,rc

=q

7.

tBr,-=-If ;

-

-

,

Z

."i9*

E*l--"i

-

=

l

-=

era

-

- :;

- -.

)

t c

<;ei EEi;;=

: ta

t--,EGrrc7

= N"^^6

s?4

7ri

OG"

=&? pi2

eOO

Y A

-.D

i

o-:

s E A"E

=

=="T YJ=

-

F=I

o6r"

:, E"

o5

ri!

a

=

o? v

ZZ; 1, t7

-,

;;

1

.,1-

-

^.

? 1i!1t-={i,2i=17

::,.

!"" ;i

+*7

{

=7,i =

T

-

7";"i"-,

?rta

=

- a,

= =

-.

!-

= =

.

""

1i=?;47=ii .-:,a

^lE=e";?i=3"""

=I-

r

-4a===i-; a "2

Ei7-r,?E"n7r=

er"l---

; s"-

i7?i;iz z

?,=

i.n

p

s iai^=^::i,,,,,i*1-

*.t,i a

=){4=,;a

".-,,,,-

lg9 s X;:

=?.

? 7. * )??

F-7 .,,>c>{

r 5 ea= lll

" 5

=";=

ti

=

O

{ C 3 a=

:i

{

=-

a 1.2; o:a a

B.+ l-:Yi) * -L,!",,_- C

::=--_-F=?"-,>

z

a ;.= _-.^-^

-=r."7.a d

,fri=a i ilf,"=-

-

t3.

*i.c

*

,

_^

ij2d==.V,)

::

I

?oric;i.

==^-

"

iril""

c ai"

si iz.

tta t

->>

I

{=

F-I

S

FP- p

s

:-:":r > 6

{e

q

"

DN

v r p-.

Xem thêm: Ngày 19 /11 Trùng Với - 19/11 Là Ngày Toilet Thế Giới

J

!.."

p q(ll

?e?=

q

3(D

={

!,

PPP

9

H€ o"r ;,


*

.io

3

=a

.,

J

5 3----

o

r! ;.--!"" E

3Z=9i". O

=

5

q o2 O

O=:aOr+

3:" eYa

53

o.i

"5.=

=Po ""T-----ffi

o

YE-"

I C I& ra a.

-

=)

4

o:

E

3

i ru,

F55!rb.. .j-=-:

a)Or^*.^=^

qi

=€

E

=Q"6"

n :.

"i

I e 5

v oE,^

Yo5"A

--," $YX:,+

o

- +c O

a z E.o :l

a 4""o-

1- ; et(

"e

a.t A

q9- o

Ao

.J

o

o

.U

-PP

tJ"

;>>.

6

;>U

^r.){

,)u

lll

o

{

o,

t"--

E

"-oY"a

u{

F6

O

>o

-{

90"

r+

mt

F"-

!..,

6 iv

3E6

D

90P

xr

I

Hd

oo

f9|

o

5

g

o

-a

!^9

-N

5

=

d:J

!^

a

o

=. A

90+

=a 6-,U

aa

li

-,

a".

J

p

oa

o

0o

:J

3

6

3

p

-

-^

6

N€

9"


z_

4

( 7

F

==:

3

9oJ

g:i

:b !o

p-

90)r

g

lr,a phường

N

-

9.

! q

l/,

r"-J rJ

-

! l.:-

=

9:J"iu

,At! I -:-

! :-

;

==

91 5 ? ;"

;

=

=

;

=

)

T",;"

=

=

|

1

=

=

=

J ;="

=

e

? :.=

;

7-

-

=d|

-

o t

"

l"_

J Z

=!

="=

1i=

Z;-== r

72

*

:; ?

iit

| +1 r.!.,.=i *r:a

-.a=!

+g I

t?; 1i.==r"=Z?;L|i

aHi

c

:.;

i,i

7,"7

,l

)7 i7 i i;;2

-

n, -.i n,€ F ,

"".t=lj==.=-=.

=drf:iE!

N

=

9"i_

-.c

=

-

=.7

-.:_;

=;!

3: i

g.E;

S i F=

Z=1" no-=,i"a=

1,= :l==-=,-

-.!7"-":-

=

-=7?.ain

e;sqe8

";ia

-a3-1,==":goa==

=77

9?7 +"=;;

9P

--=i

=na

P tE:sa eg

=!--^.v--6 .-a==--6=:p=.

-/i.

a"

ri X-a!

7=

e=a

.

i

4

ir :.a

..2- 7" E

e s7

=6 +trr?r=

> :r

=

-E:^r-ai.t

0=-

t=1.;.=

,

Dq!:rdE3

=

--"-! r, ".1 )ttaE"=

-

c

c 7

-

-

i

= -=

J o

=_==_a:f-NC=

,-

t l. _ .j

=E

or i5

4_r,

"i

;iE ep

".1

E

=9,

pD

7 "6 6gi

{

a-

"r,:

X

i?

ttr"

e"

3

+J

-

a

=a

=-

3

q

=

1

(o

D

{

t

o

= m

D

2

E,

D

=

D

S 3 3

7=F-t

-

! + 1. 1..."_

g.

>t c t^ I p. !e ;_ :J :i 3

- ;?

-

- -

1-

P

g

itii f5 r F 1

tgE

f

t iir76--7

z:

Ll*ii

i:qi;.==*€

+15"ii".1i

rlg

56"5

E:33;a1EE !i 1.8.1,--LE:

li|llll-?r3E"*it: i: ?="

=iE

3E 3?5

i;2c

I i i E I i *;;

=

-- -,-

{

=

igiA;i iB <> $+fe

A f

,r

:

"

E7t,

s

SiiEicait3= E

EY.":=:rdr3!+A=

--EL!! f

-!

a=---

a-p{p6tJ- 9O

B TFtr:

-.=

i c o,

-,

,

-"-t3 ==qa!"a!"-

:AEflf

eai<",--

5:{

e

=ii

="

? o

=E

-

=

^ -o

-

=

"5

!4

o o

-

5 a 6 a a a

r)

!"--

q

=t

o j

356

aj

-.2-

=

€N-

-;=

-D

i.{(1!

Z"q

7i

3=

O

Eg"

;

o

jo

t

+


z

g.

GI

E

o

o

aaaatiatit"

e

",F r-=-? 3=

2i:i?sl1i9*r

F.>-6.ft;axA?He

aiiq*eso"

i o

o.

=

r"6 { i

!"---

d

aE,; aaF;

=

::A;7Z;i!1

x:"J:::"J

=

*Ei".128 f i ; +E ;a ?-i

. .,7=i7=i

a3

Jx: fBri.r<=i5..=72.

.";

A 4A

7;"EE lwE

=-=

i,

6

=+

5F3,"-B"H_E96:","_

=L

-

qi

esSiriN" 7nP"=-l-" cu=-

I

E

=eiSkfifiEF

;L

== *

+

5E;-=o1r=-

-=

a

a=,=E2

F--

e

ilaa

#?iE-"

"

7i

3vri r:

q-

""li!

,*

rff

:Z=;=

933 ;."n ;.-ad,E?

1=a:_

gE;

=

ee

i",

")."

^16;G6

13

=

i"E

=r

5m

Sg

c

Fr

IJ

v!=

q.J,

i p. L.J

-

90 :J !^ !p

i- s s i-

:vG!

4E;4i6.EAxJ33

.1

5

=5

p

=>.-E

=

,

r

=fiziglP

-6i.P."

q-7r-a

;a!*7

"

9. :- !-

:-

Eoi

N!lox

hSHa

;

-"P

6

o

^

rb

49. O

?ioo o J

i"

oq

ss

=e-

:. T,

g

{<.J{A

tq

>=

D.r

o*

o

o

x

I

E-

En

tll

!

!

j{

o

{

D

-

tll

F

{

-

g.J=

qa==:.4-6uJ

*468.**

tti

-wwl.

.7

1{

ic

&a6sA=q

-

o==3 {

^-{

J=

-G

c a

-

str"

o

-!

+

o-

ad 6-

"6

3 o

-a a

-q

I

G

_; :

I= JYp

o x

-.^.

a5

i o;i,=

-

*.,.4;y;=-?.-

Ai!

=

-

=*.=:.il.

-...,

t 7.

=

=

";.

";

=

,i=777",a =u- i

!3"a*X;g

. 4

-*-

r--=-+=

ti7a=i=alt

,=-iZ1";

;"

Z ii."Ls"3a*

"=ti7i-"_mC

=-!-;!-r,

-:-,t:=-=.,

24=Z=i-i=:p

*i7-..;i".-=a

t.

-

-=

| d-=-=-

7="i z==)

:o

e

f a i B-

.=

*=3a

t:

48.8--

:1

.i3


o

o

,:7=

FI +

!

9 9a."r I 9,i. P. P -:- :-:-:":-

5:

--,==-7-t-o=--a-"

i--zv:a"eiii:,- i=i"

a

ziiV,ii"^Z?.

=_.

r..

,,

d

="- -

_

-

* 7

-

"

=. /,

-

t

=;i

n=;Z=.i"71

-t"")7"

""2

7

:=1Llailzi"-,,--

="I

=i7.7.5iA3+l

"- 7 O

7=r*i"n7:qZL

=-

-.1

"

=:7=

7 2., a7. U..., :,

=d

iz;:;*7.ovi-

-= ,;=.i

?"i.-r= :+i!

=^."

s

ii?"?i Ej-ii

-

=::=,

a2:=3 ?=L

e-i-:-i

Z-*2/.i

=+

7-=u

"i5

io

rtii.

i

a-

?ii

9!:r

g-

1-a

"-""

,-errrQ-

="a-

ruP

"a"u

q

E PP

j

^ A a t))

,o

_a o I

B-; E e,PP

t

-"

^-v

-7,

aQ"w

z=

g".

t,

.

N

-

-5+

l6

r

^ ^

uw

z !"1"

= --

6

Iq

,av,

I

E

""oB

_

r)

{

,"J,

?

-.-.-6 -

-s-J-l-

2

-^^a

ww

j

1"ado.o-- +

"

="z -

{

-

a,v,E w,

AQ=a-"

;:?Bb

Oos
s

l.e"

f

;e"

;

l

:.!ocE

{ x sB


X

^-

€AN-

o ww

e

3=

o^.

+=

qG

ao

oi"

_p

*. C.

.P

a

a

v

c

D

=

f,

P

a

o

OU--N*l"J-..

", "1

eoo az

€ 3.E-8 E"

o *= o 3

:ax -1-

o:!

=.

e)

q"

o+

!

o-.

a3

9

50

j

E{

:n9.

5E

:r p

JJ:

--€

NJl-

{-

^ ^

u:?

=o t E

*o

"

a

vE75ii

9 i tJ !e :-.q i.

3

!J !"J

:-

9o I

-

:J !^ l.J

"-

- :J,

t

P

f ?g"2*W ? ! 37

==

i Zi

=s"

t

o ilo 9*l- 4,

i

i.

=":o

I r d"" 1 oo

,AA

ft93-i-s11ze

rror""?

-=

==a

z

t??T

1;?

;:7

=.e

ii ,2

o i

r

-=

-o

o

-E

g

=:

).f"r;_*E o

<$sgilstieE

:

5i3r-5

XE ,=

=.o =z

=?"

-

-7=

j5

;rE:

=i

a27i-f =-.lf

.".

E"33P 7a z3ji7.r;"i,- 2

=

3*i

gd

al:=q:Ei&"e=>?i

-

=q

7?+

oE

5C-!

!

n -.rJ

=

i=

tl"

a

-?

o

+!g

D

G

0a

"€

c

69"=.o

g>>

-o"

="o * p-

o--

a"

I

3.

qQ

^

63oa
:

=!

. S I! O

o7Yo*-

-;

=.5

;

!{;8a

utrai

lO

+68{o

=.r

=!L5

I B

p

Zio

=

+= (: :

-e€{uu;-i-l"-rO

-1aCU

tJt

-

tJt tJ t)l

" ,J,"

o

,i

o

Pe

-uo-€

; o

-.u,;

5

-

-

lJ

- 6 coc

q-cD

t.J

{

D

o

o

o

Po!q,r"{-!rrJ*

aaq=4.,r!-

7-!ClDar-

e""J:i7.7i.-

Obtl!4-"

rcu!

? e ?

="3

3

(

arQl==aa;n=.

d i i d t 2"s

a.

"7 id

="

.;"-

.zqg

o

o

C"

o

r-r-c

695?P*9

?-OOE=!a

eLo=.r!=

-V-

.?

o.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Ý Chí Thần Sấm, Bang Bo Tro Y Chi Than Sam Cho Ad

o

o

*

o

o

o.

o

os;/"xx>4= d23;,+i:E*

eo:iP

{ . ?.vi."i=

>"i,.i,ip=S=E +?:

==:"11?,=r?itsi;1

-

l3E

!

e"=oIa.3:= r"J=J

!r

Z ;E-;t=PZEfa=f

:"rl

e 1

t;:=;r-?=a5rl r:,t

z =-

2="i::7?-;-iE!p"crF,

gs-=

1: a_-.i?

; i6=i;tu=_

E-Ea

=

Z

""3= qo-=

fgbg

-

7

??* ; iEiS

= 3-* d. ;62?

=.

=

a.

;

=-q"l)*-

?

2:"=

E

=ii1

:":

"=

=r!*"=---=:;i.T="

=7.

.Aa€aJ

{

qe-"::

-a-=Ci

""i.=

7; 3 "i:i=27"=7..""-=,

=7

=?_

-

--J=Fc

I

,6

gc i

-

i

-

=:J

"

e

u5 {

E== ?,= E

:. ;.

ii a -

s

=

7=

"1

:,",_-,,-! 1,

*

j

i,:Jppri:::J,

it=jil" ::+"i"-a

=#?qg?;>

j

.l=_--d7

.t

z =n7_7.=a,j-*

"-=

ip- ;a

=

2="1

-$oP

a

e

*"

6

;;C

6-:u>

:

,n

36.^-- u!P*-qo-o

;

ai

3i, a

=

, c r o"o

ciQ

: tp

,E

I x8;9"6<---

i t ?

"r-

3E i;B-i;e

? 7 a= ;?

=5

E

aBo>

a. ;

=Z

iZ-

T3

E ?

"a

#

r:E "d

r=

a

?

C "t qP^

=

)

=

riD

?.n3

6oo

=5"

=;::

I

=

&a

!Q"=

(

-r

P ld s+

=

9O

i

Qo

&pp(O

o)

f-

-: -J

L-qO

*(,)

o

o

z

o

o

C

.,1

9.i

!

G

s

===

!^

aiesrP;;gE;*iE..na

=-"

7-.-." s ;c=

=.idE

o- q

;leai=::fip;;=*

a

Eiisi;BIIii:it"

33e;1q=d=q4"a3

lr?c!"

i; =a1q=* 6

.oi

6i6+ le 9=n

a ? i.

: _*-6

{ a i

-=a

d d

:1 11

T

=

3 -3"

s.=o

l:

g

3.

="

=* !

3 ls

a tr 38

q

d -r+

;

=

=.i

={

N=

3a"

!

I

S?

FF-+

s":- t

p

!":-

-:-

D

q,g

I5rr"

*"i

f HFa

Eps,d

-=

i

E=o6"

=-!

c-{

-6Uaa

"-;{rn

-

7=4

" "6

? r=9-:-i5 ;E

Z*:

EZ;-f :.

=

=Z- +"cur=?=-

t?"i i:5P

19

aB

5

.4

e€

E

=

-3

",

3E 3;f V z *?

=r

l=_

id

J

=

!z_

Z"i

Eji

"

i i=

q2

!= s

E i

".+-

a-

==

=

i. I

=;

a

z

IJ
từ bỏ khóa: / tài liệu / tư liệu


Đề xuất cho bạnTài liệu


Tải các

Xem những


*Đề Minh Họa Toán lần hai năm 2019*


Một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 (có đáp án)
15904 lượt thiết lập