ĐỀ MINH HỌA MÔN HÓA

     

Đáp án đề tìm hiểu thêm Hóa thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022

1. Đáp án đề Hóa thi THPT tổ quốc 2022 24 mã đề5. Đáp án đề Hóa thi giỏi nghiệp thpt 2021

Đáp án đề minh họa 2022 môn hóa học - nhằm mục đích giúp những thí sinh ôn thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa Học sao cho tốt. Trong nội dung bài viết này depsangtrong.com xin chia sẻ tổng phù hợp đề minh họa thi giỏi nghiệp THPT quốc gia 2022 cùng với gợi ý đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 môn hóa học giúp những em học sinh nắm được cấu tạo đề thi THPT tổ quốc 2022 môn Hóa, từ đó phân chia thời gian làm bài bác sao cho phù hợp nhất.

Bạn đang xem: đề minh họa môn hóa

1. Đáp án đề Hóa thi THPT non sông 2022 24 mã đề

Xem tại đây.

Mã đề 201 

41.A42.A43.C44.C45.D46. D47.D48.C49.D50.C
51.D52.A53. D54.C55.A56. C57.B58.D59.D60.B
61.B62.C63.A64. A65.A66. B67.A68.B69.A70.B
71.A72.B73.B74.A75. B76. B77.C78.B79.B80.A

Mã đề 202 

41.A

42.C

43.C

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.B

50.B

51.D

52.A

53.C

54.B

55.A

56.D

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.D

67.C

68.C

69.D

70.C

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.D

77.C

78.C

79.D

80.A


Mã đề 203

41.D

42.B

43.A

44.C

45.D

46.A

47.C

48.C

49.A

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.B

59.A

60.C

61.B

62.D

63.C

64.A

65.A

66.B

67.C

68.D

69.A

70.D

71.C

72.C

73.C

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.B

80.C

Mã đề 204 

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.D

48.C

49.A

50.A

51.C

52.B

53.D

54.D

55.A

56.A

57.A

58.D

59.B

60.A

61.D

62.A

63.A

64.C

65.B

66.B

67.A

68.C

69.B

70.A

71.A

72.A

73.C

74.C

75.B

76.B

77.A

78.C

79.B

80.C

Mã đề 205

41.A

42.D

43.A

44.B

45.A

46.D

47.D

48.D

49.A

50.D

51.A

52.B

53.B

54.C

55.A

56.D

57.C

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.C

65.B

66.D

67.B

68.D

69.B

70.D

71.C

72.B

73.D

74.C

75.B

76.D

77.B

78.D

79.C

80.B

Mã đề 206 

41.D

42.A

43.D

44.D

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.A

51.D

52.C

53.B

54.B

55.B

56.C

57.A

58.B

59.A

60.D

61.A

62.B

63.B

64.B

65.A

66.D

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.B

74.D

75.D

76.D

77.B

78.D

79.B

80.A


Mã đề 207

41.A42.D43.A44.D45.A46.A47.C48.D49.D50.C
51.A52.C53.D54.B55.A56.B57.D58.C59.A60.D
61.B62.D63.B64.D65.B66.B67.B68.D69.C70.C
71.C72.A73.B74.B75.76.C77.C78.D79.A80.B

Mã đề 208

41.D

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.D

60.C

61.B

62.A

63.B

64.D

65.C

66.C

67.C

68.B

69.B

70.D

71.D

72.A

73.B

74.C

75.B

76.A

77.B

78.C

79.D

80.B

Mã đề 209

41. D

42.D

43.A

44.D

45.B

46.D

47.C

48.B

49.B

50.B

51.A

52.C

53.D

54.A

55.A

56.C

57.B

58.C

59.C

60.D

61.B

62.D

63.D

64.C

65.C

66.D

67.D

68.C

69.C

70.B

71.B

72.A

73.D

74.D

75.C

76.B

77.B

78.C

79.C

80.B

Mã đề 210 

41.A

42.D

43.A

44.D

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

51.C

52.D

53.C

54.C

55.D

56.A

57.D

58.B

59.D

60.B

61.C

62.C

63.A

64.A

65.B

66.B

67.C

68.A

69.B

70.C

71.B

72.D

73.A

74.B

75.B

76.A

77.A

78.C

79.C

80.B

Mã đề 211 

41.B42.A43.D44.D45.C46.C47.C48.D49.D50.D
51.A52.B53.C54.A55.D56.B57.C58.A59.C60.C
61.D62.B63.B64.C65.B66.B67.D68.C69.A70.A
71.B72.C73.B74.D75.A76.B77.B78.B79.A80.A

Mã đề 212 

41.B42.A43.B44.C45.C46.C47.D48.B49.A50.C
51.C52.C53.B54.D55.A56.A57.B58.B59.B60.C
61.A62.D63.A64.D65.A66.A67.B68.C69.C70.A
71.B72.C73.A74.C75.B76.B77.B78.A79.C80.C

Mã đề 213 

41.B

42.B

43.A

44.C

45.A

46.A

47.D

48.C

49.B

50.C

51.A

52.D

53.C

54.D

55.A

56.C

57.D

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.C

64.A

65.D

66.A

67.B

68.C

69.C

70.D

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.B

78.C

79.B

80.D

Mã đề 214 

41.C

42.A

43.D

44.B

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.B

51.B

52.C

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.D

60.C

61.D

62.D

63.D

64.C

65.D

66.B

67.A

68.D

69.C

70.B

71.B

72.C

73.D

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.C

80.A

Mã đề 215 

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.B

47.A

48.C

49.D

50.A

51.A

52.C

53.B

54.B

55.D

56.C

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.D

64.D

65.A

66.D

67.D

68.A

69.D

70.C

71.D

72.A

73.A

74.D

75.C

76.C

77.A

78.A

79.C

80.D

Mã đề 216 

41.D

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.C

48.A

49.B

50.D

51.C

52.A

53.C

54.A

55.C

56.D

57.B

58.A

59.A

60.C

61.A

62.C

63.A

64.D

65.D

66.B

67.C

68.D

69.D

70.D

71.C

72.C

73.B

74.B

75.D

76.D

77.A

78.B

79.D

80.C

Mã đề 217 

41.C

42.C

43.A

44.D

45.B

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.B

53.D

54.D

55.C

56.A

57.B

58.A

59.C

60.B

61.A

62.D

63.C

64.C

65.D

66.A

67.A

68.C

69.D

70.D

71.A

72.A

73.B

74.D

75.B

76.C

77.B

78.C

79.A

80.C

Mã đề 218 

41.D

42.A

43.C

44.B

45.C

46.C

47.C

48.B

49.D

50.A

51.A

52.A

53.B

54.D

55.A

56.D

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.A

65.A

66.B

67.D

68.D

69.B

70.A

71.B

72.D

73.D

74.D

75.B

76.A

77.A

78.B

79.D

80.D

Mã đề 219 

41.D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.C

47.C

48.C

49.D

50.D

51.B

52.A

53.D

54.D

55.A

56.D

57.A

58.A

59.B

60.A

61.A

62.B

63.A

64.D

65.A

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.C

72.C

73.B

74.A

75.C

76.B

77.B

78.C

79.B

80.C


Mã đề 220

41.A

42.C

43.D

44.B

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.A

51.C

52.B

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

58.D

59.A

60.D

61.C

62.D

63.C

64.B

65.B

66.A

67.A

68.C

69.B

70.D

71.C

72.D

73.B

74.D

75.C

76.C

77.D

78.B

79.A

80.D

Mã đề 221 

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.A

55.A

56.C

57.A

58.D

59.A

60.D

61.D

62.C

63.C

64.D

65.D

66.A

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.D

80.C

Mã đề 222 

41.A

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.A

49.D

50.B

51.B

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.D

58.B

59.B

60.D

61.C

62.B

63.B

64.A

65.D

66.A

67.D

68.C

69.D

70.D

71.D

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.A

79.D

80.D

Mã đề 223 

41.A

42.D

43.D

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.C

50.D

51.C

52.D

53.C

54.D

55.C

56.

57.B

58.C

59.D

60.D

61.C

62.B

63.C

64.D

65.A

66.C

67.B

68.C

69.A

70.B

71.B

72.A

73.D

74.A

75.A

76.A

77.A

78.D

79.B

80.B

Mã đề 224 

41.B

42.D

43.A

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.B

50.A

51.C

52.A

53.D

54.C

55.B

56.B

57.D

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.C

67.B

68.A

69.C

70.B

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.B

79.A

80.C

2. Đề minh họa 2022, đề tham khảo môn Hóa 2022


3. Đáp án Đề tham khảo môn Hóa 2022, câu trả lời đề minh họa 2022 môn Hóa

4. Đáp án thiết yếu thức của bộ môn Hóa 2021

5. Đáp án đề Hóa thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021

Mã đề 201

41.D

42.D

43.B

44.C

45.B

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.C

52.A

53.A

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.C

60.D

61.C

62.D

63.C

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.B

76.D

77.C

78.D

79.C

80.D

Mã đề 202

41.B

42.A

43.A

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.D

54.D

55.C

56.B

57.C

58.B

59.D

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.A

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Mã đề 203

41.C

42.D

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.A

51.D

52.B

53.D

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.D

60.C

61.C

62.B

63.A

64.D

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.D

71.B

72.B

73.A

74.C

75.C

76.A

77.C

78.A

79.C

80.B

Mã đề 204

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.D

52.C

53.D

54.C

55.A

56.A

57.B

58.A

59.D

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.D

66.C

67.A

68.B

69.C

70.C

71.A

72.C

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.D

79.A

80.C

Mã đề 205

41.A

42.B

43.C

44.C

45.B

46.C

47.C

48.B

49.D

50.B

51.A

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.B

67.A

68.A

69.B

70.A

71.B

72.B

73.C

74.A

75.A

76.B

77.A

78.B

79.A

80.C

Mã đề 206

41.B

42.C

43.C

44.A

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

70.D

71.B

72.B

73.B

74.D

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

80.D

Mã đề: 207

41.C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.C

63.B

64.C

65.B

66.D

67.D

68.D

69.B

70.C

71.D

72.C

73.D

74.A

75.C

76.A

77.B

78.

79.D

80.C

Mã đề 208

41.C

42.D

43.C

44.C

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A

51.D

52.A

53.C

54.C

55.C

56.D

57.B

58.B

59.C

60.D

61.A

62.A

63.B

64.A

65.B

66.C

67.B

68.C

69.D

70.D

71.B

72.A

73.D

74.B

75.B

76.C

77.A

78.C

79.A

80.B

Mã đề 210

41.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.A

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.C

66.A

67.A

68.A

69.C

70.A

71.C

72.C

73.B

74.A

75.A

76.B

77.C

78.A

79.A

80.A

Mã đề 211

41.B

42.C

43.D

44.B

45.A

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.B

53.B

54.C

55.B

56.

57.

58.

59.B

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.D

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D


Mã đề 213

41.C

42.D

43.B

44.C

45.D

46.B

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.A

53.A

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.B

60.D

61.D

62.C

63.C

64.C

65.A

66.A

67.A

68.D

69.B

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.A

76.B

77.C

78.D

79.B

80.D

Mã đề 214

41.B

42.C

43.A

44.C

45.B

46.A

47.A

48.B

49.C

50.A

51.B

52.D

53.A

54.A

55.A

56.B

57.C

58.A

59.B

60.A

61.B

62.A

63.C

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.D

70.B

71.D

72.D

73.C

74.D

75.B

76.D

77.C

78.D

79.C

80.B

Mã đề 216

41.B

42.D

43.C

44.D

45.B

46.A

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.B

53.D

54.B

55.B

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.A

63.B

64.D

65.B

66.D

67.B

68.D

69.D

70.A

71.D

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.A

80.D

Mã đề 218

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.C

48.B

49.A

50.B

51.B

52.C

53.C

54.B

55.D

56.D

57.C

58.A

59.B

60.C

61.A

62.A

63.C

64.A

65.D

66.A

67.C

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.D

75.D

76.B

77.D

78.B

79.B

80.C

Mã đề 220

41.D

42.B

43.A

44.D

45.C

46.C

47.B

48.D

49.D

50.B

51.A

52.B

53.D

54.C

55.A

56.A

57.A

58.C

59.A

60.B

61.C

62.D

63.A

64.D

65.C

66.B

67.D

68.C

69.C

70.A

71.D

72.C

73.B

74.C

75.A

76.C

77.B

78.C

79.A

80.D

Mã đề 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

Mã đề 223

41.A

42.D

43.A

44.C

45.C

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

51.D

52.A

53.D

54.D

55.B

56.D

57.C

58.A

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.C

65.D

66.C

67.B

68.C

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.D

75.B

76.B

77.D

78.A

79.D

80.A

6. Đề Hóa trung học phổ thông 2021


7. Đề thi minh họa 2021 môn Hóa

Về cơ bạn dạng nội dung đề thi sẽ bám đít chương trình học phổ biến và đa số là lớp 12. Tất yếu đề thi sẽ mở ra cả thắc mắc khó ship hàng mục đích phân nhiều loại tầng học sinh. Hiển nhiên, đề thi dễ thì điểm xét tuyển chọn vào các ngành cao cùng ngược lại. Vậy cần thí sinh cũng không yêu cầu quá lo lắng mà cứ nỗ lực ôn tập thật tốt.


8. Đáp án đề minh họa 2021 môn Hóa học

9. Chỉ dẫn giải cụ thể đề minh họa 2021 môn Hóa học

Câu 41: sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có ánh nắng mặt trời nóng rã cao nhất?

Kim một số loại có ánh sáng nóng chảy cao nhất là W (vonfram).

Câu 42: sắt kẽm kim loại nào sau đây công dụng với nước thu được dung dịch kiểm?

Kim một số loại K công dụng với nước thu được hỗn hợp kiềm: 2K + 2H2O —> 2KOH + H2

Câu 43: phương pháp điều chế kim loại là?

Nguyên tắc điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử: Mn+ + ne —> M

Câu 44: Ion nào dưới đây có tính oxi hóa táo bạo nhất?

Ion có tính oxi hóa mạnh mẽ nhất là Ag+. Lắp thêm tự tính oxi hóa hàng trên: Ag+ > Al3+ > Mg2+ > Na+

Câu 45: vào công nghiệp, kim loại nào tiếp sau đây được pha chế bằng cách thức điện phân nóng chảy?

Trong công nghiệp, kim loại Na được pha trộn bằng phương pháp điện phân lạnh chảy muối bột NaCl: 2NaCl năng lượng điện phân rét chảy —> 2Na + Cl2

Câu 46: sắt kẽm kim loại nào sau đây chức năng được với hỗn hợp HCl có mặt khí H2?

Kim loại Mg tính năng được với hỗn hợp HCl xuất hiện khí H2: Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2

Câu 47: sản phẩm của phản nghịch ứng giữa sắt kẽm kim loại nhôm với khí oxi là

Sản phẩm của bội nghịch ứng giữa sắt kẽm kim loại nhôm cùng với khí oxi là Al2O3: 4Al + 3O2 —> 2Al2O3

Câu 48: Nung CaCO3 ở ánh sáng cao, thu được chất khí X. Chất X là

Khí X là CO2: CaCO3 —> CaO (rắn) + CO2 (khí)

Câu 49: vào công nghiệp, quặng bọxit dùng làm sản xuất sắt kẽm kim loại nhôm. Thành phần thiết yếu của quặng boxit là.

Trong công nghiệp, quặng bọxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần bao gồm của quặng boxit là Al2O3.2H2O

Câu 50: bí quyết của sắt(II) sunfat là

Công thức của sắt(II) sunfat là FeSO4.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cách Mạng Tháng Tám Là Thời Cơ Ngàn Năm Có Một ?

Câu 51: vào hợp hóa học CrO3, crom gồm số lão hóa là

Trong hợp chất CrO3, crom bao gồm số lão hóa là +6.

Câu 52: Khí X tạo thành trong quy trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, tạo hiệu ứng đơn vị kính. Trồng các cây xanh đang làm bớt nồng độ khí X trong không khí. Khí X là

Khí X tạo thành trong quy trình đốt cháy nguyên nhiên liệu hóa thạch, khiến hiệu ứng đơn vị kính —> X là CO2. Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí CO2 trong không khí vị cây xanh đề nghị CO2 nhằm quang hợp.

Câu 53: Cho hóa học X tác dụng với dung dịch NaOH, nhận được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là

X là CH3COOC2H5: CH3COOC2H5 + NaOH —> CH3COONa + C2H5OH

Câu 54: chất nào sau đó là axit béo?

Axit panmitic (C15H31COOH) là axit béo.

Câu 55: hóa học nào sau đây là đisaccarit?

Đisaccarit là saccarozơ (C12H22O11)

Câu 56: Dung dịch chất nào dưới đây làm quỳ tím đưa sang màu sắc xanh?

Dung dịch metylamin (CH3NH2) làm quỳ tím đưa sang màu xanh lá cây vì có chứa nhiều OH-: CH3NH2 + H2O ⇔ CH3NH3+ + OH-

Câu 57: Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là

Số nguyên tử oxi vào phân tử axit glutamic là 4. Axit glutamic là C5H9NO4, bao gồm cấu tạo: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 58: Phân tử polime nào dưới đây có cất nitơ?

Phân tử poliacrilonitrin (-CH2-CHCN-)n bao gồm chứa nitơ.

Câu 59: Độ dinh dưỡng của phân đạm được review theo tỉ lệ phần trăm về cân nặng của nguyên tố như thế nào sau đây?

Độ dinh dưỡng của phân đạm được review theo tỉ lệ xác suất về trọng lượng của nguyên tố N.

Câu 60: Cặp hóa học nào tiếp sau đây cùng dãy đồng đẳng?

Cặp CH4 cùng C2H6 cùng dãy đồng đẳng ankan CnH2n+2.

Câu 61: Cho tự từ mang đến dư kim loại X vào hỗn hợp FeCl3, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y cất hai muối. X là kim loại nào sau đây?

A. Mg dư + FeCl3 —> MgCl2 + FeB. Zn dư + FeCl3 —> ZnCl2 + FeC. Cu dư + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2D. Mãng cầu + H2O —> NaOH + H2NaOH + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NaCl

Câu 62: cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Bao gồm bao nhiêu este gia nhập phản ứng trùng hợp chế tác thành polime?

Chỉ có 1 este thâm nhập phản ứng trùng hợp tạo thành thành polime là metyl metacrylat: CH2=C(CH3)-COOCH3 —> (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n. Những este còn lại không tồn tại C=C phải không tham gia phản ứng trùng hợp.

Câu 63: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, nhận được 26,7 gam muối. Quý hiếm của m là

nAlCl3 = 26,7/133,5 = 0,22Al + 3Cl2 —> 2AlCl3—> nAl = 0,2 —> mAl = 5,4 gam

Câu 64: chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư có mặt khí NO?

A. Fe2O3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2OB. FeO + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + H2OC. Fe(OH)3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2OD. Ko phản ứng

Câu 65: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là

nH2 = 0,2 —> nHCl phản ứng = 0,4 —> nCl-(muối) = 0,4m muối hạt = m kim loại + mCl- (muối) = 18,1 gam

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng etyl propionat và etyl fomat trong hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm gồm

Thủy phân hoàn toàn hỗn thích hợp etyl propionat với etyl fomat trong hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm gồm:

C2H5COOC2H5 + NaOH —> C2H5COONa + C2H5OHHCOOC2H5 + NaOH —> HCOONa + C2H5OH

—> sản phẩm thu được bao gồm 2 muối cùng 1 ancol.

Câu 67: Chất rắn X dạng sợi, color trắng, không tan vào nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai hóa học X với Y thứu tự là

Chất rắn X dạng sợi, color trắng, ko tan vào nước trong cả khi đun cho nóng —> X là xenlulozơ.

Thủy phân trọn vẹn X nhờ vào xúc tác axit hoặc enzim thu được hóa học Y —> Y là glucozơ:(C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6

Câu 68: Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với năng suất 75%, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho toàn cục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, đun nóng, sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam Ag. Cực hiếm của m là

nC12H22O11 = 1,71.75%/342 = 3/800C12H22O11 —> (Glucozơ + Fructozơ) —> 4Ag—> nAg = 4nC12H22O11 = 0,015—> mAg = 1,62

Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, 1-1 chức, mạch hở) chiếm được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Mang lại m gam X chức năng hết với hỗn hợp HCl dư, số mol HCl vẫn phản ứng là

nN2 = 0,1—> nHCl = nN = 2nN2 = 0,2 mol

Câu 70: 

A. Sai, tơ nitron điều chế bằng phương pháp trùng vừa lòng CH2=CH-CNB. ĐúngC. Sai, cao su lưu hóa có cấu trúc mạch ko gianD. Sai, tơ nilon-6,6 điều chế bằng phương pháp đồng trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH và NH2-(CH2)6-NH2

Câu 71. Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 vào dung dịch đựng a mol NaOH với 1,5a mol Na2CO3, thu được hỗn hợp X. Phân tách X thành nhì phần bởi nhau. đến từ từ phần một vào 120 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 2,016 lít khí CO2. Cho chỗ hai bội phản ứng hết với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Quý hiếm của V làA. 1,12.

nHCl = 0,12; nCO2 = 0,09; nBaCO3 = 0,15

nCO2 X chứa (Na+, CO32-, HCO3-) hoặc (Na+, CO32-, OH-).

Xem thêm: Cách Tính Điểm Vào 10 Năm 2021, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2022

Xét X chứa Na+, CO32-, HCO3-. Đặt u, v là số mol CO32- với HCO3- sẽ phản ứng:

nH+ = 2u + v = 0,12

nCO2 = u + v = 0,09

—> u = 0,03; v = 0,06

—> mỗi phần X cất CO32- (0,03k) cùng HCO3- (0,06k)

—> nBaCO3 = 0,03k + 0,06k = 0,15 —> k = 5/3

Vậy toàn bộ X đựng CO32- (0,1) và HCO3- (0,2), bảo toàn năng lượng điện —> nNa+ = 0,4

Bảo toàn na —> a + 2.1,5a = 0,4

Bảo toàn C —> V/22,4 + 1,5a = 0,1 + 0,2

—> V = 3,36 lít

Câu 72. Tiến hành 5 phân tích sau:

(a) mang đến dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp Ba(HCO3)2.(b) mang đến dung dịch NH4HCO3 vào hỗn hợp Ba(OH)2.(c) Đun nóng nước cứng lâm thời thời.(d) Cho kim loại Al vào hỗn hợp NaOH dư.(e) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và hóa học khí làA. 2.