Điện phân dung dịch naoh

     

Câu hỏi:Sản phẩm thu được khi điện phân NaOH rét chảy là gì?

A.Ởcatot (-): Na2O cùng ở anot (+): O2và H2.

Bạn đang xem: điện phân dung dịch naoh

B.Ởcatot (-): Na2O cùng ở anot (+): O2và H2O.

C.Ởcatot (-): Na và ở anot (+): O2và H2O.

D.Ở catot (-): Na với ở anot (+): O2và H2.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.

- Sản phẩm thu được khi điện phân NaOH nóng chảy là Ởcatot (-): Na và ở anot (+): O2và H2O

Giải thích:

- lúc điện phân NaOH rét chảy thì ở catot (-) xảy ra quá trình khử Na+ thành Na, ở anot (+) xảy ra quá trình oxi hóa OH- thành O2 và H2O

4NaOH 4Na + O2 + 2H2O

Cùng đứng đầu lời giải đi tra cứu hiểu về quy trình điện phân qua bài bác viết dưới đây nhé.

I. KHÁI NIỆM

- Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt những điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li.

* Lưu ý:Khác với phản ứng lão hóa – khử thông thường, phản ứng điện phân bởi vì tác dụng của điện năng và các chất trong môi trường điện phân ko trực tiếp cho nhau electron nhưng phải truyền qua dây dẫn.

Xem thêm: Việt Nam Gia Nhập Asean Có Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Gì, Việt Nam Tham Gia Asean Có Những Thuận Lợi Nào

- Cực âm ( catot) luôn xảy ra quá trình ( sự; bị ) khử ( nhận e)

- Cực dương ( anot) luôn luôn xảy ra quá trình ( sự; bị ) thoái hóa ( nhường e)

II. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI CATOT


- Nếu trên catot ion dương sau Al thì ion dương bị khử : Mn++ ne→M

- Nếu catot ion dương từ Li đến Al thì H2O bị khử : H2O + 2e→2OH– + H2­

- Nếu trên catot gồm nhiều ion dương thì thứ tự bị khử ngược chiều dãy điện hóa Ag+> Fe3+> Cu2+>H+>Fe2+

1. Điện phân chất điện li nóng chảy

- Thường điện phân muối clorua của kim loại mạnh, bazơ của kim loại kiềm, hoặc oxit nhôm. Bởi phương pháp này tốn hèn hơn so với phương pháp điện phân dung dịch.

2. Điện phân dung dịch chất điện li vào nước

- Điều chế những kim loại trung bình, yếu (sau Al).

Mn++ ne → M

* Lưu ý:

-Nếu điện phân dung dịch nhưng có những ion K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+thì nước sẽ gia nhập điện phân.

2H2O + 2e →H2+ 2OH–

- Nếu vào dung dịch có nhiều cation thì cation nào gồm tính lão hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước.

Ví dụ: Điện phân dung dịch mà catot tất cả chứa các ion Na+, Fe2+, Cu2+, Ag+và Zn2+thì thứ tự điện phân sẽ là

Ag++ 1e→ Ag

Cu2++ 2e→ Cu

Fe2++ 2e→ Fe

Zn2++ 2e→ Zn

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- những ion H+của axit dễ bị khử hơn những ion H+của nước

III. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI ANOT

- Tại anot xảy ra quy trình oxi hóa anion

Xn-→ X + ne

- Nếu trên anot ion âm không có oxi thì ion âm bị oxi hóa:

- Nếu trên anot ion âm gồm oxi thì nước bị oxi hóa: H2O→ 4H+ + O2­ + 4e

- Nếu trên anot tất cả nhiều ion âm thì thứ tự bị thoái hóa là:

S2- > I- > Br- > Cl- > OH-

1. Anot trơ (điện cực được có tác dụng bằng than chì)

a. Gốc axit không chứa oxi như halogenua X-, sunfua S2-... Thì gốc axit tham gia điện phân

- Thứ tự anion bị oxi hóa: S2–> I–> Br–> Cl–> RCOO–> OH–> H2O

b. Gốc axit có chứa oxiNO3–, SO42–, PO43–, CO32–, ClO4–… thì nước gia nhập điện phân.

2H2O → O2+ 4H++ 4e

2. Anot tan:Anot thâm nhập điện phân được ứng dụng để mạ điện

* Lưu ý:

- trong điện phân dung dịch nước giữ một vai trò quan lại trọng:

+ Là môi trường để các cation với anion di chuyển về 2 cực.

Xem thêm: Tại Sao Có Người Ngủ Ngáy Chẳng Phải Chuyện Đùa, Ngủ Ngáy Là Bệnh Gì

+ bao gồm thể tham gia vào quá trình điện phân:

Tại catot (-) H2O bị khử:

2H2O + 2e →H2+ 2OH–

Tại anot (+) H2O bị oxi hóa:

2H2O → O2+ 4H++ 4e

- Về bản chất nước nguyên chất ko bị điện phân bởi điện ở quá lớn (I=0). Vị vậy muốn điện phân nước cần hoà thêm những chất điện li mạnh như: muối tan, axit mạnh, bazơ mạnh.

Bảng tổng hợp

Điện phân dd muối

Môi trường , pH

Nồng độ % muối sau pứ

KL mạnh-Gốc axit không có oxi ( VD: NaCl)Bazo; pH >7Giảm
KL trung bình yếu -Gốc axit bao gồm oxi ( VD: CuSO4)Axit ; pH 2SO4)Trung tính pH = 7tăng
KL trung bình yếu -Gốc axit không tồn tại oxi ( VD: CuCl2)Trung tính pH = 7Giảm

Ví dụ 1:Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaCl

Catot ( – ) NaCl Anot ( + )

2 Na++ e → na 2Cl-→ Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

2NaCl→2Na + Cl2

*
Điện phân rét chảy NaOH thu được sản phẩm gì" width="814">

Ví dụ 2:Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaOH

Catot (–) NaOHAnot (+)Na++ 1e → na 4OH-→ O2+ 2H2O + 4e

Phương trình điện phân là:

4NaOH→4Na + O2+ 2H2O

Ví dụ 3:Điện phân Al2O3nóng chảy trộn thêm criolit (Na3AlF6) gồm thể biểu diễn bằng sơ đồ:

Catot (–)Al2O3 Anot (+)Al3++ 3e → Al 2O2-→ O2+ 4e

Phương trình điện phân là:

2Al2O3→4Al + 3O2

Ví dụ 4: Viết sơ đồ điện phân dung dịch CuCl2

Catot (–)CuCl2 Anot (+)

Cu2++ 2e→Cu 2Cl-→Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

CuCl2→Cu + Cl2

Ví dụ 5: Viết sơ đồ điện phân dung dịch NaCl

Catot (–) NaCl Anot (+)

H2O, Na+ (H2O) Cl-, H2O

2H2O + 2e→H2+ 2OH- 2Cl-→Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

2NaCl + 2H2O→2NaOH + H2+ Cl2

Nếu không tồn tại màng ngăn thì:

Cl2+ 2NaOH→NaCl + NaClO + H2O

đề xuất phương trình điện phân là:

NaCl + H2O→NaClO + H2

*
Điện phân lạnh chảy NaOH thu được sản phẩm gì(ảnh 2)" width="450">

Ví dụ 6: Viết sơ đồ điện phân dung dịch CuSO4

Catot (–) CuSO4 Anot (+)

Cu2+, H2O (H2O) H2O, SO42-

Cu2++ 2e→Ni 2H2O→O2+ 4H++ 4e

Phương trình điện phân là:

2CuSO4+ 2H2O→2Cu + 2H2SO4+ O2

IV. ĐỊNH LUẬT FARADAY

- Khối lượng chất giải phóng ở mỗi điện cực tỉ lệ với điện lượng đi qua dung dịch và đương lượng của chất

*
Điện phân lạnh chảy NaOH thu được sản phẩm gì(ảnh 3)" width="155">

Trong đó:

- m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)

- A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực

- n: số electron nhưng nguyên tử hoặc ion đã mang lại hoặc nhận

- I: cường độ loại điện (A)

- t: thời gian điện phân (s)

- F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron tuyệt điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời vào mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023≈ 96500 C.mol-1)