ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 7.6 GAM HỖN HỢP GỒM MỘT AXIT

     

Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam lếu hợp gồm một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở với một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon vào phân từ khác nhau) nhận được 0,3 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 7,6 gam tất cả hổn hợp trên với hiệu suất 80% nhận được m gam este. Quý giá của m

A.Bạn đang xem: Đốt cháy trọn vẹn 7.6 gam lếu láo hợp bao gồm một axit

8,16

B.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm một axit

4,08

C. 2,04

D.6,12


*

Đáp án B

Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm 1 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đối kháng chức (có số nguyên tử cacbon vào phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam X với H = 80% nhận được m gam este. Quý hiếm của m là:

A. 6,12 gam.

B. 3,52 gam.

C. 8,16 gam.

D. 4,08 gam.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no solo chức với một ancol đối kháng chức Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% thu được m gam este. Quý hiếm của m là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no đối kháng chức và một ancol 1-1 chức Y, nhận được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% thu được m gam este. Quý giá củam là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no 1-1 chức với một ancol đơn chức Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 5,4 gam X với công suất 80% chiếm được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam tất cả hổn hợp X gồm một axit cacboxylic no đối chọi chức cùng một ancol 1-1 chức Y, chiếm được 0,2 mol CO2 cùng 0,3 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04 gam

B.2,55 gam

C. 1,86 gam

D. 2,20 gam.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả một axit cacboxylic no đơn chức cùng một ancol solo chức Y, thu được 0,2 mol CO2 cùng 0,3 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với năng suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04.

C.

Xem thêm: The Instructor Blew His Whistle And______, The Instructor Blew His Whistle And ______

1,86.

D. 2,20.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam tất cả hổn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đối kháng chức và một ancol đối chọi chức, sau phản ứng nhận được 0,4 mol CO2và 0,6 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với năng suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 3,06

B. 4,25

C. 1,53.

D. 8,5.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức cùng một ancol 1-1 chức, sau phản ứng chiếm được 0,4 mol CO2 cùng 0,6 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 60% chiếm được m gam este. Giá trị của m là

A. 1,53.

B. 3,06.

C. 4,25.

D. 8,5.

Lớp 0Hóa học10

Hỗn hợp Z gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X với Y bao gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z phải 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu làm cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì chiếm được m gam este. Quý giá của m là

A. 10,4.

B.36,72 gam.

C.10,32 gam.

D.

Xem thêm: Ngữ Văn 9 : Hãy Tuong Tuong Minh Gap Go Va Tro Chuyen

12,34 gam.

Lớp 0Hóa học tập 10

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)