DUNG DỊCH X GỒM 0 1 MOL H+

     

Dung dịch X bao gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- với 0,02 mol SO42-. Mang lại 120ml dung dịch Y có KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau thời điểm các phản ứng kết thúc, nhận được 3,732 gam kết tủa. Quý giá của z,t lần lượt là
Bạn đang xem: Dung dịch x gồm 0 1 mol h+

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Dung dịch X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng với hỗn hợp KOH nhận được 5,8 gam kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với dung dịch NaOH dư chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Quý giá của m là :


Dung dịch E chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-trong đó số mol của Cl-gấp đôi số mol của ion Na+. Cho một nửa dung dịch E phản bội ứng cùng với dd NaOH dư nhận được 4 gam kết tủa. Cho một nửa dd E sót lại phản ứng cùng với dd Ca(OH)2dư nhận được 5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch E nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, NO3-. Phân chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau

- Phần 1 công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 1,07 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2dư, được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng các chất tan trong dung dịch X là


Một hỗn hợp X cất 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH-, b mol Na+. Để th-nc lượng dung dịch X này đề xuất dùng 400 ml hỗn hợp HCl gồm pH = 1. Khối lượng chất rắn thu được sau thời điểm cô cạn dung dịch X là:


Cho dung dịch X đựng 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang lại dung dịch X tính năng với dung dịch AgNO3dư thì thu được 86,1 gam kết tủa

- Nếu đến 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì cân nặng kết tủa chiếm được là :


Cho vô cùng từ tự 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,5M, K2CO30,4M đến phản ứng trả toàn, chiếm được x lít khí nghỉ ngơi đktc. Giá trị của x là:
Xem thêm: Hãy Phân Tích Tính Chất Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, Nêu Tính Chất Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

Trộn dung dịch X cất OH-(0,17 mol), Na+(0,02 mol) và Ba2+với dung dịch Y cất CO32- (0,03 mol), Na+ (0,1 mol) cùng HCO3-thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả H2SO40,05M và HCl 0,1M với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)20,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là


Trộn 300ml dung dịch tất cả pH = 2 bao gồm HCl với HNO3 với 300ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 600 ml dung dịch có pH = 11. Giá trị của a là:


Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl-và y mol Cu2+. đến X công dụng hết với hỗn hợp AgNO3dư, chiếm được 17,22 gam kết tủa. Phương diện khác, đến 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Thêm nhàn rỗi dung dịch HCl gồm pH = 0 vào dung dịch đựng 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 kim loại kiềm tiếp nối nhau mang lại khi gồm 0,015 mol khí thoát ra thì giới hạn lại. đến dung dịch thu được công dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Cách làm của 2 muối với thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là


Dung dịch X cất 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- cùng t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến trọng lượng không đổi, nhận được 16,44 gam hóa học rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi nấu dung dịch mang lại cạn thì thu được muối hạt khan có cân nặng là


Dung dịch X và dung dịchY là những dung dịch HCl với nồng độ mol tương ứng là C1 và C2 (Mol/lít), trong các số ấy C1 > C2. Trộn 150 ml hỗn hợp X cùng với 500 ml hỗn hợp Y, thu được dung dịch Z. Để trung hòa - nhân chính 1/10 hỗn hợp Z bắt buộc 10 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1 M cùng Ba(OH)2 0,25 M. Ngoài ra lấy V1 lít dung dịch X chứa 0,05 mol HCl trộn cùng với V2 lít dung dịch Y cất 0,15 mol HCl thu được 1,1 lít dung dịch.

Giá trị của C1 cùng C2 tương ứng là:


Cho a gam hỗn hợp H2SO4 loãng mật độ C% công dụng hoàn toàn với tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại K và Fe (Lấy dư đối với lượng phản ứng). Sau bội phản ứng, khối lượng khí hiện ra là 0,04694a gam. Quý giá của C% là :
Xem thêm: Tại Sao Không Cài Được Bluestacks Và Cách Khắc Phục Từng Lỗi

Dung dịch X chứa những ion: Na+, Ba2+ cùng HCO3-. Phân chia X thành tía phần bởi nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tính năng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi cho cạn phần ba, thu được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y đến cân nặng không đổi, thu có thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 bằng


Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch đựng c mol Cu2+ cùng d mol Ag+. Sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch chứa 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so cùng với a, c, d) để được công dụng này là: