Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

     
*

hòa tan không còn 7,8 g các thành phần hỗn hợp Mg, Al trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản bội ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 7 g so với ban đầu. Tính số mol HCl sẽ phản ứng


*

Mg + 2HCl ( ightarrow) MgCl2 + H2 (1)Al + 3HCl ( ightarrow) AlCl3 + (dfrac32)H2 (2)

Đặt nMg=a

nAl=bTa có

24a+27b=7.8 g (3) (Rightarrow) 0,8g mất đi là bởi H2 bay hơi (Rightarrow n_H_2=dfrac0,82=0,4left(mol ight))(Rightarrow) a+3/2b=0.4 (4)

Giải hệ 3 và 4 ta có:

a=0,1;b=0,2

Theo PTHH 1 cùng 2 ta có;

nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

(sum n_HCl=0,2+0,6=0,8left(mol ight))


*

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HCl dư sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính số mol HCl đang tham gia bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol


hòa tan 15,6 g hỗn hợp gồm Al với Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được hỗn hợp có khối lượng tăng thêm 14 g so với dung dịch HCl ban đầu. Tính % trọng lượng từng sắt kẽm kim loại ban đầu


(n_H_2 = dfrac15,6-142 = 0,8(mol)\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2)

Gọi (n_Al = a mol;n_Mg = b mol)

Ta tất cả :

(left{eginmatrix27a+24b=15,6\1,5a+b=0,8endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixa=0,4\b=0,2endmatrix ight.)

Vậy : 

(\%m_Al = dfrac0,4.2715,6.100\% = 69,23\%\\%m_Mg = 100\% - 69,23\% = 30,77\%)


Cho 7,8 gam các thành phần hỗn hợp Mg và Al tính năng hết với hỗn hợp HCl dư. Sau phản bội ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 7 gam. Số mol HCl đang tham gia bội phản ứng là A. 0,5 mol B. 0,6 mol C. 0,7 mol. D. 0,8 mol.

Cho 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg và Al tác dụng hết với hỗn hợp HCl dư. Sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng lên 7 gam. Số mol HCl sẽ tham gia phản bội ứng là

A. 0,5 mol

B. 0,6 mol

C. 0,7 mol.

Xem thêm: How To Write A Paragraph Talk About Your Favourite Food Or Drink

D. 0,8 mol.


Hoà tan 7,8 gam tất cả hổn hợp bột Al cùng Mg trong dung dịch HCl dư. Sau bội nghịch ứng trọng lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với hỗn hợp HCl ban đầu. Trọng lượng Al cùng Mg trong hỗn hợp đầu là A. 5,8 gam cùng 3,6 gam B. 1,2 gam và 2,4 gam C. 5,4 gam cùng 2,4 gam D. 2,7 gam cùng 1,2 gam

Hoà tan 7,8 gam các thành phần hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với hỗn hợp HCl ban đầu. Trọng lượng Al và Mg trong tất cả hổn hợp đầu là

A. 5,8 gam cùng 3,6 gam

B. 1,2 gam và 2,4 gam

C. 5,4 gam cùng 2,4 gam

D. 2,7 gam và 1,2 gam


Hoà tan trọn vẹn 7,8g các thành phần hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng thấy trọng lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đang tham gia phản ứng là


(Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\m_tăng = m_kim loại - m_H_2\Rightarrow n_H_2 = dfrac7,8-72= 0,4(mol)\Rightarrow n_HCl = 2n_H_2 = 0,4.2 = 0,8(mol))


Hoà tan trọn vẹn 7,8 gam láo hợp gồm Mg, Al trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản bội ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 7 gam. Khối lượng của Al bao gồm trong láo hợp ban sơ là ?


Cho vào 7,8 g đáng lẽ khối lượng dung dịch đang tăng 7,8 gam tuy nhiên chỉ tăng 7g chứng minh có 0,8 g hóa học khí bay ra đó thiết yếu là khối lượng H2

Mg+2HCl( ightarrow)MgCl2+H2

2Al+6HCl( ightarrow)2AlCl3+3H2

(n_H_2=dfrac0,82=0,4mol)

Gọi số mol Mg là x, số mol Al là y.Ta có hệ phương trình:

24x+27y=7,8

x+1,5y=0,4

Giải ra x=0,1, y=0,2

mAl=27x=0,2.27=5,4 gam

Đáp án B


Hoà tung 7,8 gam lếu hợp gồm Al cùng Mg bởi dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cân nặng dung dịch axit tạo thêm 7 gam. Trọng lượng Al và Mg trong lếu hợp thuở đầu là:

A. 1,2 gam với 6,6 gam

B. 5,4 gam với 2,4 gam

C. 1,7 gam với 3,1 gam

D. 2,7 gam và 5,1 gam


Hoà tung 7,8 gam láo lếu hợp bao gồm Al với Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng cân nặng dung dịch axit tạo thêm 7 gam. Trọng lượng Al và Mg trong láo hợp ban sơ là A. 1,2 gam cùng 6,6 gam B. 5,4 gam cùng 2,4 gam C. 1,7 gam cùng 3,1 gam D. 2,7 gam với 5,1 gam

Hoà rã 7,8 gam hỗn hợp tất cả Al cùng Mg bởi dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng cân nặng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Cân nặng Al và Mg trong láo hợp ban đầu là

A. 1,2 gam cùng 6,6 gam

B. 5,4 gam cùng 2,4 gam

C.

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Và Phân Tích Vẻ Đẹp Của Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử

1,7 gam cùng 3,1 gam

D. 2,7 gam với 5,1 gam


Hoà chảy 7,8 gam lếu hợp gồm Al cùng Mg bởi dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Cân nặng Al và Mg trong lếu láo hợp thuở đầu là: A. 1,2 gam với 6,6 gam B. 5,4 gam với 2,4 gam C. 1,7 gam và 3,1 gam D. 2,7 gam và 5,1 gam

Hoà chảy 7,8 gam lếu láo hợp gồm Al cùng Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng cân nặng dung dịch axit  tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al cùng Mg trong láo lếu hợp ban sơ là:

A. 1,2 gam cùng 6,6 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam cùng 3,1 gam

D. 2,7 gam với 5,1 gam


Đáp án B

m dd tăng = mKL – mH2 => lượng H2 sinh ra

Lập hệ 2 phương trình với ẩn là số mol của Al với Mg:

- Phương trình về khối lượng hỗn hợp

- Phương trình bảo toàn e

m dd tăng = mKL – mH2 => mH2 = mKL – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 gam => nH2 = 0,4 mol

Khối lượng hỗn hợp là 7,8 gam => 27nAl + 24nMg = 7,8 (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 3nH2 = 0,8 (2)

Giải (1) và (2) thu được nAl = 0,2 mol cùng nMg = 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam cùng mMg = 2,4 gam