HÒA TAN HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP NA2O AL2O3

     

Câu 14364: Hoà tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ cất chất tung duy nhất tất cả nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Cực hiếm của m với a thứu tự là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp na2o al2o3

8,3 cùng 7,2

B.

Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Cô Lao Công Lớp 7, Biểu Cảm Về Bác Lao Công Trường Em

11,3 cùng 7,8

C.

Xem thêm: Tìm Các Ước Nguyên Tố Là Gì Vậy, Tìm Các Ước Nguyên Tố Của: 23, 24, 26, 27

13,3 và 3,9

D. 8,2 cùng 7,8


Giải chi tiết:

Các bội nghịch ứng xẩy ra trong dung dịch 

Na2O + H2O → 2NaOH 

Al2O3 + 2NaỌH → 2NaAlO2 + H2O 

Sau pư dd chỉ có một chất tan yêu cầu chất sẽ là NaAlO2 

n(NaAlO2) = 0,2.0,5 = 0,1mol 

→ n(Al2O3) = n(NaAlO2)/2 = 0,05mol 

→ n(NaOH) = n(NaAlO2) = 0,1mol → n(Na2O) = n(NaOH)/2 = 0,05mol 

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 

0,1_____________________0,1 

Khối lượng kết tủa thu được 

m = 0,1.78 = 7,8g 

Khối lượng hh oxit ban đầu: 

m(hh oxit) = m(Al2O3) + m(Na2O) = 0,05.102 + 0,05.62 = 8,2g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát