Hỗn hợp khí x gồm 0 3 mol h2 và 0 1 mol vinylaxetilen

     
*

Hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu như cho cục bộ Y sục ung dung vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm m gam brom tham gia phản ứng. Quý giá của m là

A. 16,0

B. 32,0

C. 3,2

D. 8,0


*

Đáp án A

Định hướng bốn duy giải

Ta có:

*


Hỗn phù hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không gian là 1. Nếu cho toàn cục Y sục thủng thẳng vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom gia nhập phản ứng. Quý hiếm của m là A. 16,0 B. 32,0 C. 3,2 D. 8,0

Hỗn đúng theo khí X gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với bầu không khí là 1. Ví như cho cục bộ Y sục ung dung vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom thâm nhập phản ứng. Quý giá của m là

A. 16,0

B. 32,0

C. 3,2

D. 8,0


42: các thành phần hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Giả dụ cho toàn bộ Y sục ung dung vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom gia nhập phản ứng. Cực hiếm của m là A. 8,0 B. 16,0 C. 32,0 D. 3,2

42: hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với bầu không khí là 1. Nếu cho toàn cục Y sục thảnh thơi vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của m là

A. 8,0

B. 16,0

C. 32,0

D. 3,2


Hỗn đúng theo khí X có 0,45 mol etilen, 0,15mol metyl axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen với a mol H2. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với H2 là 12,6. Nếu như cho toàn bộ Y sục nhàn hạ vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm 104 gam brom gia nhập phản ứng. Giá trị của a là: A. 0,4 B. 1,0 C. 0,7 D. 0,8

Hỗn thích hợp khí X bao gồm 0,45 mol etilen, 0,15mol metyl axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen với a mol H2. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 12,6. Trường hợp cho toàn bộ Y sục ung dung vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm 104 gam brom gia nhập phản ứng. Quý giá của a là:

A. 0,4

B. 1,0

C. 0,7

D. 0,8


Hh khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol Viny1axeti1en. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hh khí Y có tỉ khối so với bầu không khí là 1. Ví như cho toàn thể Y sục ung dung vào dd brom (dư) thì có m gam brom thâm nhập pư. Cực hiếm của m là A. 16,0 B. 3,2 C. 8,0 D. 32,0

Hh khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol Viny1axeti1en. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni chiếm được hh khí Y gồm tỉ khối so với bầu không khí là 1. Nếu như cho toàn cục Y sục thảnh thơi vào dd brom (dư) thì bao gồm m gam brom thâm nhập pư. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm 0 3 mol h2 và 0 1 mol vinylaxetilen

16,0

B. 3,2

C. 8,0

D. 32,0


Hỗn hợp X gồm X mol H2 cùng 0,1 mol C4H4 (mạch hở). Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với không gian là 1. Trường hợp dẫn lỏng lẻo Y vào hỗn hợp brom dư tất cả 16 gam brom thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của X là A. 0,1. B. 0,2. C. 0,2. D. 0,4.

Hỗn vừa lòng X có X mol H2 cùng 0,1 mol C4H4 (mạch hở). Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm tỉ khối so với không khí là 1. Nếu như dẫn nhàn nhã Y vào hỗn hợp brom dư bao gồm 16 gam brom gia nhập phản ứng. Giá trị của X là

A. 0,1.

B. 0,2.

Xem thêm: Trình Bày Chức Năng Của Tinh Hoàn Và Buồng Trứng ? Trình Bày Chức Năng Của Tinh Hoàn Và Buồng Trứng

C. 0,2.

D. 0,4.


Hỗn thích hợp X bao gồm 0,15 mol propin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỷ khối so với H2 bởi a. Cho Y tính năng với AgNO3 dư trong NH3 nhận được kết tủa cùng 15,68 lít tất cả hổn hợp khí Z đktc. Sục khí Z qua dung dịch Brom dư thấy tất cả 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của a là A. 9,875 B. 10,53 C. 11,29 D. 19,75

Hỗn vừa lòng X gồm 0,15 mol propin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan cùng 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y tất cả tỷ khối so với H2 bằng a. Cho Y tính năng với AgNO3 dư trong NH3 nhận được kết tủa cùng 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí Z đktc. Sục khí Z qua hỗn hợp Brom dư thấy có 8,0 gam brom làm phản ứng. Quý giá của a là

A. 9,875

B. 10,53

C. 11,29

D. 19,75


Hỗn đúng theo X có 0,15 mol propin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan với 0,6 mol H2. Nung nóng tất cả hổn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y bao gồm tỷ khối đối với H2 bằng a. Mang đến Y chức năng với AgNO3 dư trong NH3 chiếm được kết tủa cùng 15,68 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy bao gồm 8,0 gam brom bội phản ứng. Quý giá của a là A. 9,875 B. 10,53 C. 11,29 D. 19,75

Hỗn thích hợp X gồm 0,15 mol propin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan và 0,6 mol H2. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp Y có tỷ khối đối với H2 bằng a. Cho Y công dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa cùng 15,68 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua hỗn hợp brom dư thấy gồm 8,0 gam brom làm phản ứng. Giá trị của a là

A. 9,875 

B. 10,53 

C. 11,29 

D. 19,75


Hỗn thích hợp X tất cả 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan với 0,85 mol H2. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu được hỗn hợp Y tất cả tỷ khối đối với H2 bằng a. Mang đến Y chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa với 19,04 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua hỗn hợp brom dư trong dung môi CCl4 thì có 8,0 gam brom bội nghịch ứng. Quý hiếm của của a gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

Hỗn phù hợp X tất cả 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan cùng 0,85 mol H2. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp Y bao gồm tỷ khối so với H2 bằng a. Mang lại Y công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa và 19,04 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua dung dịch brom dư trong dung môi CCl4 thì gồm 8,0 gam brom phản bội ứng. Giá trị của của a gần nhất với cực hiếm nào sau đây? 

A. 9.

B. 10.

C. 11.

Xem thêm: Biến Dị Tổ Hợp Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Chọn Giống Và Tiến Hóa, Tại Sao Ở Những Loài Sinh Sản Giao Phối,

D. 12.


Hỗn phù hợp X có 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-l-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan cùng 0,85 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỷ khối so với H2 bởi a. Mang lại Y tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 NH3 chiếm được kết tủa với 19,04 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua dung dịch brom dư trong dung môi CCl4 thì có 8,0 gam brom phản bội ứng. Cực hiếm của của a sát nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Hỗn vừa lòng X có 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-l-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan với 0,85 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỷ khối đối với H2 bằng a. Mang lại Y tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 NH3 chiếm được kết tủa với 19,04 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc). Sục khí Z qua dung dịch brom dư vào dung môi CCl4 thì có 8,0 gam brom phản ứng. Cực hiếm của của a gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây