Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe2o3 trong điều kiện không có không khí

     

Chất rắn Y chức năng với NaOH xuất hiện H2 => Al dư => hóa học rắn Y gồm: Al dư, Al2O3, Fe

nAl dư = nH2(P2)/1,5 = 0,0375/1,5 = 0,025 mol

nH2(P1) = nFe + 1,5nAl => nFe = 0,1375 – 1,5.0,025 = 0,1 mol

*

m(1 phần) = mAl lúc đầu + mFe2O3 = 27(0,1+0,025) + 160.0,05 = 11,375 gam

=> m = 22,75 gam

Đáp án C
Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe2o3 trong điều kiện không có không khí

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí. Hòa tan trọn vẹn hỗn phù hợp rắn sau bội phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt độ nhôm là:


Cho 375 ml hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch cất 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam lếu hợp tất cả 2 sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (ở 2 chu kì kế tiếp, MXY) vào nước thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Phần trăm trọng lượng của X trong lếu hợp ban đầu là


Cho a gam sắt kẽm kim loại R tan trọn vẹn trong 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M, thu được hỗn hợp X với 2,24 lít H2 (đktc). Mang đến dung dịch AgNO3 dư vào X, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho m gam nhôm phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của m là


Tiến hành làm phản ứng nhiệt nhôm các thành phần hỗn hợp rắn X tất cả Al, FeO cùng Fe2O3 ( vào điều kiện không tồn tại không khí) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành hai phần bằng nhau.

+ cho phần một vào hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 0,45 mol H2 cùng còn m gam chất rắn ko tan.

+ dồn phần hai vào dung dịch HNO3 dư, chiếm được 0,7 mol NO ( sản phẩm khử duy nhất).

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Nung nóng tất cả hổn hợp X bao gồm Al cùng Fe2O3 (không gồm không khí) đến khi phản ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Mang đến Y vào dung dịch NaOH dư thì gồm 3,36 lít khí H2 (ở đktc) bay ra và thu được 16,8 gam phần không tan Z. Ngoài ra nếu hòa hợp hết hỗn hợp Y bằng dung dịch chứa tất cả hổn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,5M thì nên cần V lít. Cực hiếm của V là
Xem thêm: Hoa Cười Ngọc Thốt Đoan Trang, “, Mây Thua Nước Tóc Tuyết Nhường Màu Da”

Cho 38,04 gam tất cả hổn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với hỗn hợp HCl trọn vẹn thu được 9,408 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 sắt kẽm kim loại Na cùng Al. Chia hỗn hợp X làm hai phần bằng nhau. Cho chỗ một vào nước dư, nhận được V lít khí. Cho chỗ hai vào hỗn hợp NaOH dư, được 1,45V lít khí. Những khí đo cùng đk nhiệt độ, áp suất. Tỉ lệ mol của hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho thanh nhàn dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch cất Al2(SO4)3 và AlCl3 thì khối lượng kết tủa ra đời được trình diễn bằng đồ gia dụng thị sau:

*

Giá trị của x ngay sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho a gam hỗn hợp gồm bố và Al (có thuộc số mol) tác dụng với H2O, thu được dung dịch X và 1,12 lít H2 (đktc). Cho X phản bội ứng cùng với 75 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp Al và Al2O3 vào 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được hỗn hợp X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) dựa vào vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được màn trình diễn bằng vật thị:

*

Giá trị lớn nhất của m là


Cho x gam Al2O3 tan trọn vẹn vào dung dịch đựng y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 hóa học tan có cùng mật độ mol. Thêm nhàn dung dịch NaOH vào hỗn hợp Z thì đồ vật thị màn biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào vào lượng OH- như sau:

*

Giá trị của x là


Cho sơ đồ đưa hóa:M →+HCl  X→+NH3+H2OY→t0Z→dpncM

Cho biết M là kim loại. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây không đúng?
Xem thêm: Động Vật, Thực Vật Ở Hoang Mạc Thích Nghi, Please Wait

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam