Phương trình ion thu gọn

     

Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng đến biết bản hóa học của làm phản ứng xẩy ra trong dung dịch hóa học điện li. Vậy phương pháp viết phương trình ion thu gọn như vậy nào? Hãy cùng depsangtrong.com mày mò qua bài viết dưới đây!


Khái niệm phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang lại biết bản hóa học của phản bội ứng xảy ra trong dung dịch hóa học điện li. 

Một số chú ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của các chất, trang bị tự những chất xảy ra trong dung dịch. 

Những chất rắn, chất khí, nước lúc viết phương trình ion là viết làm việc dạng phân tử. Phần nhiều chất tan được trong hỗn hợp thì viết ngơi nghỉ dạng ion 

Phương trình ion rút gọn gàng là phương trình hóa học trong các số ấy có sự phối hợp các ion cùng với nhau. 

Các dạng phản bội ứng thường chạm mặt khi thực hiện phương trình ion rút gọn 

Với phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó hoàn toàn có thể sử dụng mang lại nhiều các loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, thoái hóa - khử,... Miễn là xảy ra trong dung dịch.

Bạn đang xem: Phương trình ion thu gọn

1. Bội phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl - + Na+ → Cl - + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình bội nghịch ứng ion rút gọn: nH+ = nOH-

2. Phản bội ứng giữa axit cùng với muối

Nếu mang lại từ tự axit vào muối cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang lại từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu mang đến muối khác vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl


3. Phản nghịch ứng của oxit axit với hỗn hợp kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K + CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3-

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Dung dịch muối công dụng với hỗn hợp muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit bố zơ công dụng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại công dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Các dạng bài bác tập phương trình ion rút gọn

1. Dạng 1: Liên hệ phương trình phân tử – phương trình ion – phương trình ion rút gọn:

VD1: Viết phương trình dạng phân tử với ion rút gọn của những phản ứng xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau:

a. Fe2(SO4)3 + NaOH

b. Ca(HCO3)2 + HCl

c. Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Lời giải: 

a. Fe2(SO4)3 + 6 NaOH → 2Fe(OH3) + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH3)↓

b. Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

HCO3- + H+ → H2O + CO2↑

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ → CU2+ + 2H2O

VD2: Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng hoá học tập :

A. HCl +NaOH → NaCl + H2O

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FECl3 + 3H2O

Lời giải:

HCl + NaOH → NaCL + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Đáp án A.

2. Dạng 2: Điều kiện của làm phản ứng điều đình ion:

VD: Ion OH– không thể phản ứng với tất cả các ion trong dãy 

A. H+ , NH4+ , HCO3 B. Fe2+ , HSO4 , HSO3

C. HCO3 , Ba2+ , Fe3+ D. Mg2+ , Cu2+ , H2PO4

Lời giải:

H+ + OH- → H2O

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

HSO4- + OH- → SO42- + H2O

3. Dạng 3: Bài tập đo lường và tính toán theo phương trình ion rút gọn

VD1: Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để làm trung hòa bớt lượng dư axit HCl vào dạ dày. 

a. Viết PTHH dưới dạng phân tử với ion rút gọn của phản nghịch ứng.

b. độ đậm đặc axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích hỗn hợp HCl được trung hòa - nhân chính và thể tích CO2 (đktc) hình thành khi uống 0,336g NaHCO3.

Lời giải: 

*
Viết phương trình ion thu gọn" width="391">

VD2: Hòa chảy 6,33 gam NaCl và KCl trong nước, xử trí dung dịch thu được bằng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được 14,35 gam kết tủa. Tính thành phần xác suất của mỗi chất trong lếu hợp.

Lời giải:

Ag+ + Cl- → AgCl

nNaCl + nKCl = nCl- = nAgCl = 0,1 mol

mà 58,5.nNaCl + 74,5.nAgCl = 6,33

=> nNaCl = 0,07; nKCl = 0,03

mNaCl = 4,095 gam

Vậy %NaCl = 64,69%; %KCl = 35,31%

Bài tập phương trình ion

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Lời giải

a. Ko xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Học Sinh Thcs, Thpt

Nếu mang đến dd này tác dụng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

Nếu mang đến dd này chức năng với AgNO3 thì đề nghị vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau phản bội ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch thuở đầu thì thu được từng nào gam chất rắn?

Lời giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓;

x

Ag+ + Br- → AgBr↓

y

Gọi x, y theo thứ tự là mol của Cl-, Br-.

Xem thêm: Đóng Vai Trương Sinh Kể Lại Câu Chuyện Người Con Gái Nam Xương

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Trường đoản cú (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một dung dịch A đựng HCl và H2SO4 theo tỉ lệ 3:1. Để th-nc 100 ml dung dịch A phải 50 hỗn hợp NaOH 0,5M

a) Tính nồng độ mol của từng axit

b) 200 ml dung dịch A trung hòa - nhân chính hết từng nào ml hỗn hợp Bazo B cất NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng cân nặng muối nhận được sau bội phản ứng giữa hỗn hợp A và B.

Lời giải 

a) gọi số mol của H2SO4 trong 100 ml dung dịch A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)