Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Tiền Lê

     
*

*

Đề bài: Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ đồ vật triều đình trung ương thời Tiền Lê

Lời giải:

*
Bộ máy cai trị ở trung ương : vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư với quan lại gồm nhị ban văn, võ : những con vua được phong vương với trấn giữ những nơi quan lại trọng.Chính quyền địa phương : cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ tất cả phủ và châu. Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân, quân địa phương).