Read The Passage And Choose One Correct Answer For Each Question

     

Đáp án với lời giải đúng đắn cho câu hỏi “The nuclear family consisting of a mother” thuộc tuyển tập một số bài gọi hiểu giờ Anh là đều tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành đến thầy cô và bạn học sinh.

Bạn đang xem: Read the passage and choose one correct answer for each question

Câu hỏi: Read the passage, then choose the one best answer.

The nuclear family, consisting of a mother, father, và their children may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led lớn believe, reflecting the very different racial, ethnic, class, & religious customs among different American groups.

*

The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold & another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about trăng tròn percent of the total number of American households are single people, usually women over sixty-five years of age. A small percentage, about 3 percent of the total, consists of unmarried people who choose lớn live together; & the rest, about 7 percent, are single, usually divorced parents, with at least one child.

1. With what topic is the passage mainly concerned?

A. The traditional American family.

B. The nuclear family.

C. The ideal family.

D. The current American family

2. The tác giả implies that...................

A. There has always been a wide variety of family arrangements in the United States

B. Racial, ethnic, và religious groups have preserved the traditional family structure

C. The ideal American family is the best structure

D. Fewer married couples are having children

3. Who generally constitutes a one-person household?

A. A single in his twenties.

B. A single woman in her late sixties.

C. An elderly man.

D. A divorced woman,

4. According khổng lồ the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent...................

A. 7 percent of households

B. đôi mươi percent of households

C. 33, 3 percent of households

D. 3 percent of households

5. The word "current" in line 7 is closest in meaning to...................

A. Present B. Contemporary

C. Now D. Modern

Trả lời:

1. B

2. A

3. A

4. A

5. A

Luyện tập một số trong những bài hiểu hiểu tiếng Anh


Bài 1:

Most of us tend lớn think of production when we think of mass truyền thông industries. After all, it is the đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to lớn be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group – these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass truyền thông idea lớn an audience. Distribution is the delivery of the produced material khổng lồ the point where it will be shown khổng lồ its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to lớn TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. Delivers its Philadelphia Inquirer to thành phố newsstands, when Twentieth – Century – Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution khổng lồ exhibitions.

Question 1. In this passage, “arduous” means _____________.

A. Difficult

B. Lucrative

C. Lengthy

D. Free

Question 2. The passage states that people tend lớn focus on production because

_________________.

A. It takes place out of public view

B. Mass media companies vị not own production divisions

C. The output đầu ra of mass truyền thông is intended lớn grab our attention

D. Companies can function as both producers và distributors

Question 3. In this passage, to lớn “disseminate” means to __ .

A. Create

B. Send out

C. Take in

D. Fertilize

Question 4. This passage states that distribution is _______________________

A. The first step in mass truyền thông production

B. The most talked-about step in mass truyền thông production

C. At least as important as production

D. Not as important as exhibition

Question 5. The author’s purpose in writing this passage is to lớn ____________.

A. Tell an interesting story

B. Define a concept clearly

C. Describe a scene vividly

D. Argue with the reader

Đáp án

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - B; 

Giải thích chi tiết

Question 1: Đáp án A.

Câu hỏi: Nghĩa của trường đoản cú "arduous".

Phân tích: vì không có một gợi ý cụ thể nào đề xuất ta xét từng giải đáp xem đáp án nào là gồm lý nhất khi ghép vào bài xích đọc:

A. Difficult (khó khăn): hoàn toàn có thể đúng vì chưng quá trình tạo ra sự các sản phẩm truyền thông không cần dễ dàng; bài xích đọc cho thấy quá trình phân phối bao gồm khi phải sử dụng đến những cách thức khó như dùng đường truyền vệ tinh, mở cửa hang,...

B. Lucrative (sinh lợi): dường như không liên quan đến nội dung bài bác vì bài xích đọc không đề cập gì mang lại lợi nhuận tạo ra từ vượt trình tạo sự sản phẩm truyền thông.

C. Lengthy (dài dòng): cũng như B vị ta không thấy bài bác đọc đề cập ví dụ đến sự nhiêu khê của quy trình này.

D. Miễn phí (tự do): có vẻ là câu trả lời ít liên quan nhất.

Như vậy nếu cân nhắc cẩn thận ta thấy A vẫn là đáp án bình yên nhất.

=> Đáp án đúng A.

Question 2: Đáp án C.

Câu hỏi: Tại sao người ta hay chỉ tập trung vào phân đoạn sản xuất?

Clue: “After all, it is the output đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention": Nói đến cùng thì thành phầm của quy trình này - tờ báo ta đọc, chương trình TV ta xem - mới là phần nhiều thứ khiến ta quan tâm.

=> Đáp án đúng C. the output đầu ra of mass truyền thông media is intended to lớn grab our attention. Các đáp án khác phần đa sai với bài xích đọc hoặc không trả lời được cho thắc mắc trên.

Question 3: Đáp án B.


Câu hỏi: Nghĩa của tự "disseminate"

Clue: “NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations": Đài NBC nhập vai trò là nhà phân phối khi nó làm nào đó các công tác truyền hình qua vệ tinh tới TV.

Như vậy có thể dễ dàng đoán được cồn từ này có liên quan liêu tới vấn đề phân phối.

Xem thêm: Apple Macbook Pro 13 - (Renewed) In Core I5 Retina 2

=> Đáp án đúng B. send out (gửi đi).

Question 4: Đáp án C.

Question 5: Đáp án B.

Bài 2:

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels khổng lồ turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them to lớn move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, và only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars & furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear & communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones khổng lồ use social media or search the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 1: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want lớn use wheels

C, most inventions were to bởi vì with farming

D, it took time for new ideas to change things

Question 2: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, khổng lồ explain how space travel started.

D, khổng lồ show how an invention developed quickly.

Question 3: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 4: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier khổng lồ build a solar power nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 5: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now & then

Đáp án bỏ ra tiết 

Question 1. D

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi bạn đã không sáng tạo ra các thứ

B, những người không thích sử dụng bánh xe

C, phần lớn các phát minh là để gia công nông nghiệp

D, buộc phải mất thời hạn để những ý tưởng mới chuyển đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world.

Tạm dịch: Trong vượt khứ, công nghệ và hiện đại rất chậm. Fan dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác từ thời điểm cách đây 12.000 năm nhưng bắt buộc mất 8.000 năm để ý tưởng đi khắp nắm giới.

Chọn D

Question 2. D

Tại sao đơn vị văn áp dụng ví dụ về đồ vật bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông biến đổi trong cầm kỷ 20.

B, cũng chính vì ông nghĩ về rằng đó là phát minh đặc biệt quan trọng nhất trong lịch sử.

C, Để lý giải cách phượt vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho thấy một phát minh đã phát triển hối hả như cầm nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài chũm kỷ qua, phần đông thứ đã ban đầu tiến cách nhanh hơn. Mang một phát minh của nỗ lực kỷ trăng tròn như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 3. D

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội thông dụng nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch sẽ trở cần nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, họ sẽ không cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social media or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ ko cần smartphone thông minh để áp dụng phương tiện media xã hội hoặc kiếm tìm kiếm internet vì chưng internet đã ở vào đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 4. A

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong ko gian?

A, Đó là 1 trong ý tưởng cũ, nhưng mà mọi bạn chỉ bước đầu phát triển nó dịp này.

B, Đó là 1 trong những ý tưởng khoa học viễn tưởng và không có ai thực sự nghĩ rằng nó đang hoạt động.

C, vấn đề xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian dễ dàng hơn các so với bên trên Trái đất.

D, Mọi bạn đã demo nó vào thời điểm năm 1941, tuy vậy họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar power nguồn station.

Xem thêm: Sử Dụng Nam Châm Để Trộm Điện Quay Chậm Đơn Giản Từ A, Cách Đặt Nam Châm Làm Đồng Hồ

Tạm dịch: Năm 1941, đơn vị văn Isaac Asimov vẫn viết về một trạm tích điện mặt trời trong ko gian. Mọi người cười nhạo ý tưởng phát minh của ông, nhưng họ lẽ ra cần lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.