THEO DỰ ĐỊNH MỘT XƯỞNG DỆT PHẢI LÀM TRONG 15 NGÀY

     
*Bạn đang xem: Theo dự định một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày

Theo dự định một xưởng dệt đề nghị làm vào 15 ngày mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới ngừng kế hoạch . Do cải tiến kĩ thuật nên hằng ngày xưởng kia dệt được 450 thành phầm . Hỏi xưởng đó làm trong từng nào ngày ?


*

theo kế hoạch số sản phẩm phải dệt là:

 300*15=4500(sản phẩm)

muốn ngừng kế hoạch, xưởng đó bắt buộc làm trong các ngày là:

 4500/450=10(ngày)

đáp số: 10 ngày

 


*

Theo dự định , một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày , hàng ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cách tân kĩ thuật nên hàng ngày xưởng đó dệt được 450 thành phầm . Hỏi xưởng dệt đó làm cho trong từng nào ngày thì ngừng kế hoạch?


Theo dự định, một xưởng dệt vải buộc phải làm trong 15 ngày, hàng ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới dứt kế hoạch. Do đổi mới kĩ thuật nên từng ngày xưởng kia dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm cho trong từng nào ngày thì chấm dứt kế hoạch?
Xem thêm: Đóng Vai Mị Châu Kể Lại Truyện An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy

Theo ý định , một xưởng dệt cần làm vào 15 ngày , hằng ngày dệt được 300 thành phầm thì mới dứt kế hoạch .Do đổi mới kĩ thuật cần xưởng kia dệt được 450 thành phầm . Hỏi xưởng đó dệt làm cho trong từng nào ngày thì dứt kế hoạch ?


Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, hằng ngày dệt được 300 thành phầm thì mới ngừng kế hoạch. Do đổi mới kĩ thuật nên hằng ngày xưởng kia dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm cho trong bai nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch ?

 


Theo dự định, một xưởng dệt cần trong 15 ngày, hàng ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới chấm dứt kế hoạch. Do cách tân kĩ thuật đề nghị ngày xưởng kia dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó có tác dụng trong bao nhiêu ngày thi dứt kế hoạch ? 


Theo dự định, một xưởng dệt buộc phải trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 thành phầm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do đổi mới kĩ thuật bắt buộc ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thi dứt kế hoạch


Theo dự định, một xưởng dệt buộc phải làm trong 15 ngày, từng ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới dứt kế hoạch. Bởi vì cải tiển kỹ năng nên hằng ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm trong từng nào ngày thì chấm dứt kế hoạch
Xem thêm: Top Advantages Of Living In Cities Or In Countryside Than Free Essays

theo ý định ,một xưởng dệt yêu cầu làm vào 15 ngày ,mỗi ngày dệt được 300 thành phầm thì mới chấm dứt kế hoạch .Nay do cải tiến kĩ thuật nên hằng ngày dệt được 450 sản phẩm .Hỏi xưởng đó làm cho trong từng nào ngày thì ngừng kế hoạch


theo dự định 1 xưởng dệt đề nghị làm trong 15 ngày mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới dứt kế hoạch . Do cách tân kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm . Hỏi xưởng dệt đó làm cho trong bao nhiêu ngày thì xong kế hoạch