NATURAL DISASTERS

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions from 1 khổng lồ 8.

Bạn đang xem: Natural disasters


There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked khổng lồ one another are earthquakes & tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, & the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates & many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant – yet slow – motion. The plates may move away from or toward other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to lớn collapse. They may additionally injure and skill thousands of people và might even cause the land lớn change it appearance.
Since most of the Earth’s surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet’s oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor lớn move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface và moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly & can travel thousnads of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami – one more than ten meters in height – can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, & kill large numbers of people.

*

A. A tsunami happens in tandem with an earthquake.

B. The most severe type of natural disaster is an earthquake.

C. Earthquakes cause more destruction than tsunamis.

D. Earthquakes frequently take place after tsunamis do.


Đáp án A

Đáp án ADịch nghĩa : xác minh nào dưới đây sai so với đoạn 1 ?A. Sóng thần xảy ra song song với hễ đất.B.Một trong những thảm họa vạn vật thiên nhiên nghiêm trọng độc nhất là động đất.C. Động đất gồm sức hủy diệt hơn sóng thần.D. Động khu đất thường xảy ra sau thời điểm cơn sóng thần.Giải thích: bao gồm trong thông tin của câu :”tsunamis are the direct result of earthquakes & cannot happen without them”


Đáp án B

Đáp án BDịch nghĩa: tự "nó" in đậm trong đoạn 2 đề cập mang lại _________.A. Lõi B. Lớp vỏ C. Trái đất D. Lớp phủGiải thích: “The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land.” Ở phía trên đang nói về crust phải it thay thế sửa chữa cho crust.


A. When earthquakes are the most likely to happen.

B. What kind of damage natural disasters can cause.

C. How earthquakes và tsunamis occur.

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Khó Về Phản Ứng Oxi Hóa

Why tsunamis are deadlier than earthquakes.


Đáp án C

Đáp án CDịch nghĩa: Ý chính của bài bác là gì?A. Khi đụng đất khả năng xảy ra nhất.B. Dạng thiệt hại thiên tai nhưng mà động khu đất gây ra.C. Động đất với sóng thần xảy ra ra sao D. Tại sao sóng thần nguy khốn hơn so với hễ đất.Giải thích: xuyên thấu đoạn nói về vì sao gây ra phải ý chính là đáp án C


Đáp án C

Đáp án CDịch nghĩa: từ bỏ "gần sát" in đậm trong đoạn 2 là gần nghĩa tuyệt nhất với từ bỏ ________.A. Trú B.tiến gần C. Gần kề D. Xuất hiện


Đáp án A

Đáp án ADịch nghĩa: từ bỏ "xác định" được in đậm trong khúc 3 là gần nhất trong ý nghĩa sâu sắc để ________.A. Phát hiện nay B. NgănC. Phát âm D. Xác định


A. It is the smallest of the Earth’s three layers.

B. It is thicker on land than it is under the water.

C. There many separate pieces that make it up.

D. The mantle beneath it keeps it from moving too much.


Đáp án C

Đáp án CDịch nghĩa: Điều như thế nào sau đấy là đúng về lớp vỏ?A. Đây là lớp nhỏ dại nhất trong bố lớp của Trái đất.B. Lớp trên cạn nhiều hơn lớp dưới nước.C. Có tương đối nhiều phần riêng biệt tạo lên nó.D. Lớp phủ bên dưới nó giữ đến nó không dịch rời quá nhiều.Giải thích: phụ thuộc vào câu “The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates.”


A. They kill more people each year than earthquakes.

B. They are able khổng lồ move as fast as the tốc độ of sound.

C. They cannot damage ships sailing on the ocean.

D. They can be deadly to people standing near shore.


Đáp án D

Đáp án DDịch nghĩa: phụ thuộc đoạn văn, ý như thế nào đúng về sóng thần?A. Chúng giết nhiều người dân mỗi năm hơn đụng đất.B. Chúng hoàn toàn có thể di chuyển cấp tốc bằng tốc độ của âm thanh.C. Chúng tất yêu làm hỏng tàu thuyền trên những đại dương.D. Chúng hoàn toàn có thể gây chết bạn đứng gần bờ.Giải thích: dụa vào câu “As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.”


A. How severe the majority of them are

B. What kind of damage they can cause

C.

Xem thêm: Lời Thơ Bác Đã Đi Rồi Sao Bác Ơi !” Nhà Thơ Sử Dụng Phép Tu Từ G

How often powerful ones take place

D. How many people they typically kill


Đáp án C

Đáp án CDịch nghĩa: Điều làm sao sau đây là không được đề cập trong đoạn 3 về hễ đất?A. Chúng nghiêm trọng đến cả nào.B. Những các loại thiệt hại bọn chúng gây ra.C. Phần nhiều trận hễ đất lớn ra mắt như ráng nào D. Bọn chúng thường khiến cho bao nhiêu người chết.Giải thích: xét cả đoạn 3 ta ko thấy tác giả đề cập mang đến ý C


*


Liên hệ

depsangtrong.com

kimsa88
cf68