Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng

     
Câu hỏi: Một sợi dây bầy hồi đang có sóng dừng với tần số f = trăng tròn Hz. Trên dây, gần như điểm xê dịch với cùng biên độ A không đề nghị là bụng sóng bao gồm vị trí cân nặng bằng liên tiếp cách phần lớn nhau một đoạn 20 cm. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là

A 2 m/s. 

B 8 m/s. 

C 16 m/s. 

D 4 m/s.


- giải đáp giải

Phương pháp giải:

Giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi test THPT nước nhà môn trang bị lý trường trung học phổ thông Thuận Thành III Bắc Ninh- Năm 2016