TRONG KHÔNG GIAN VỚI HỆ TỌA ĐỘ OXYZ CHO ĐƯỜNG THẲNG D

     

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), đến đường thẳng (d:dfracx - 31 = dfracy - 33 = dfracz2), mặt phẳng (left( alpha ight):x + y - z + 3 = 0) và điểm (Aleft( 1;2 - 1 ight)). Đường thẳng (Delta ) trải qua (A) cắt (d) và song song với mặt phẳng (left( alpha ight)) bao gồm phương trình là:


- hotline (B = Delta cap d)

- (Delta //left( alpha ight) Rightarrow overrightarrow AB .overrightarrow n_alpha = 0)


Mặt phẳng (left( alpha ight)) tất cả VTPT (overrightarrow n = left( 1;1; - 1 ight)).

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho đường thẳng d

Gọi (B = Delta cap d), suy ra (B in d Rightarrow Bleft( 3 + t;3 + 3t;2t ight)).

Suy đi ra đường thẳng (Delta ) có VTCP (overrightarrow AB = left( 2 + t;1 + 3t;1 + 2t ight)).

Vì (Delta parallel left( alpha ight)) đề xuất (overrightarrow AB .overrightarrow n = 0 Leftrightarrow 2 + t + 1 + 3t - 2t - 1 = 0 Leftrightarrow t = - 1).

Do kia phương trình (Delta :dfracx - 11 = dfracy - 2 - 2 = dfracz + 1 - 1).


Đáp án nên chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Các việc về khía cạnh phẳng và con đường thẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho con đường thẳng (d) tất cả VTCP (overrightarrow u ) và mặt phẳng (left( p. ight)) tất cả VTPT (overrightarrow n ). Nếu (d//left( p ight)) thì:


Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz), cho (d) là đường thẳng trải qua điểm (Aleft( 1;2;3 ight)) với vuông góc với phương diện phẳng (left( alpha ight):4x + 3y - 7z + 1 = 0). Phương trình thông số của d là:


Cho mặt đường thẳng (d:dfracx - 12 = dfracy + 1 - 2 = dfracz3) với mặt phẳng (left( phường ight):x + y - z - 3 = 0). Tọa độ giao điểm của (d) cùng (left( p ight)) là:


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), mang đến cho khía cạnh phẳng (left( phường ight):x - 2y + 3z - 1 = 0) và đường thẳng (d:dfracx - 13 = dfracy - 23 = dfracz - 31).Khẳng định nào sau đây đúng:


Cho đường thẳng $d$ bao gồm phương trình $d:left{ eginarraylx = 2t\y = 1 - t\z = 3 + tendarray ight.$ với mặt phẳng $(P)$ tất cả phương trình $(P):x + y + z - 10 = 0$. Vào các khẳng định sau, xác minh nào đúng?


Cho $d:dfracx + 12 = dfracy - 3m = dfracz - 1m - 2;,,,(P):x + 3y + 2z - 5 = 0$. Kiếm tìm $m$ nhằm $d$ và $(P)$ vuông góc cùng với nhau.


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng ((P):4x + y - 2 = 0) . Đường trực tiếp nào trong số đường thẳng sau vuông góc với mặt phẳng $(P)$.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Tả Cơn Mưa Rào Mùa Hạ Lop 6 _ Top 5 Bài Văn Mẫu Miêu Tả Hay Nhất


Trong không gian $Oxyz$ đến hai khía cạnh phẳng $left( p. ight):2x + y - z - 3 = 0$ với $left( Q ight):x + y + z - 1 = 0$. Phương trình thiết yếu tắc đường thẳng giao con đường của nhì mặt phẳng (P) với (Q) là:


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ mang đến mặt phẳng $(alpha ):4x + 3y - 7z + 3 = 0$ cùng điểm $I(0;1;1)$. Phương trình khía cạnh phẳng $(eta )$ đối xứng với $(alpha )$ qua $I$ là:


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), mang lại cho điểm (Aleft( - 1;3;2 ight)) cùng mặt phẳng (left( p ight):2x - 5y + 4z - 36 = 0). Tọa độ hình chiếu (H) của (A) trên (left( phường ight)) là.


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ mang đến điểm $A(1;2; - 3)$và phương diện phẳng $(P):x + y - 2z - 1 = 0$. Phương trình con đường thẳng $(d)$ đi qua $ A$ cùng vuông góc với khía cạnh phẳng $(P)$ là:


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$, đến điểm $A(1;2;3)$ với 2 con đường thẳng$d_1:dfracx + 31 = dfracy - 6 - 1 = dfracz - 1;d_2:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = 5 - 3t\z = 4endarray ight.$. Phương trình phương diện phẳng qua $A$ và song song cùng với $d_1,d_2$ là:


Trong không gian tọa độ (Oxyz) mang lại (d:dfracx - 1 - 3 = dfracy - 32 = dfracz - 1 - 2) với mặt phẳng (left( p. ight):x - 3y + z - 4 = 0). Phương trình hình chiếu của (d) bên trên (left( p ight)) là:


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mang lại mặt phẳng ((P):x - y - z - 1 = 0) và mặt đường thẳng $d:dfracx + 12 = dfracy - 11 = dfracz - 23$. Phương trình đường thẳng (Delta ) qua (A(1;1; - 2)) vuông góc với $d$ và tuy nhiên song cùng với $(P)$ là:


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng ((P)) đi qua hai điểm (A(1;1;2),B(0; - 1;1)) và song song với mặt đường thẳng $d:dfracx - 11 = dfracy + 1 - 1 = dfracz2$ là:


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ mang đến mặt phẳng $(P):x - y + 3z + 2 = 0$ và mặt đường thẳng $(d):dfracx - 21 = dfracy + 12 = dfracz - 13$. Phương trình phương diện phẳng $(Q)$ đựng đường thẳng $d$ cùng vuông góc với $(P)$ là:


Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz), mang lại mặt phẳng (left( phường ight):x + 2y - 3z + 4 = 0) và mặt đường thẳng (d:dfracx + 21 = dfracy - 21 = dfracz - 1). Đường thẳng (Delta ) bên trong (left( p ight)) đồng thời cắt và vuông góc với (d) bao gồm phương trình:


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tía điểm (A(1;1;1),B(4;1;0)) cùng (C( - 1;4; - 1)). Khía cạnh phẳng $(P)$ nào dưới đây chứa mặt đường thẳng $AB$ mà khoảng cách từ $C$ mang đến $(P)$ bằng (sqrt 14 ) .


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ đến tứ diện $ABCD$ có những đỉnh $A(1;2;1),B( - 2;1;3),C(2; - 1;1),D(0;3;1)$. Phương trình phương diện phẳng $(P)$ trải qua hai điểm $A,B$ làm sao để cho $C,D$ cùng phía so với $(P)$ và khoảng cách từ $C$ cho $(P)$ bằng khoảng cách từ $D$ đến $(P)$ là:


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), mang đến mặt phẳng (left( phường ight):x + 2y = 0). Phương trình như thế nào sau đấy là phương trình con đường thẳng qua (Aleft( - 1;3; - 4 ight)) cắt trục (Ox) và tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (left( p. ight)):


Trong không gian Oxyz, cho nhị điểm (Aleft( 2; - 2;4 ight);,,Bleft( - 3;3; - 1 ight)) với mặt phẳng (left( phường ight):,,2x - y + 2z - 8 = 0). Xét điểm M là điểm biến hóa thuộc (left( p. ight)), giá trị nhỏ nhất của (2MA^2 + 3MB^2) bằng:


Trong không gian (Oxyz), call (Delta ) là mặt đường thẳng đi qua (Mleft( 0;0;2 ight)) và tuy vậy song với mặt phẳng (left( phường ight):x + y + z + 3 = 0) sao cho khoảng cách từ (Aleft( 5;0;0 ight)) mang lại đường thẳng (Delta ) nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng (Delta ) là


Trong không gian (Oxyz), đến hình lăng trụ tam giác các (ABC.A"B"C") gồm (A"left( sqrt 3 ; - 1;1 ight)), nhị đỉnh (B,C) nằm trong trục (Oz) và (AA" = 1) ((C) không trùng cùng với (O)). Biết véc tơ (overrightarrow u = left( a;b;2 ight)) với (a,b in mathbbR) là một véc tơ chỉ phương của mặt đường thẳng (A"C). Tính (T = a^2 + b^2).


Trong không khí Oxyz, call d là đường thẳng đi qua điểm (Mleft( 2;1;1 ight)), cắt và vuông góc với con đường thẳng (Delta :dfracx - 2 - 2 = dfracy - 81 = dfracz1). Tìm kiếm tọa độ giao điểm của d với mặt phẳng (left( Oyz ight)).


Trong không khí (Oxyz), cho mặt phẳng (left( p. ight):,,4y - z + 3 = 0) và hai tuyến phố thẳng (Delta _1:,,dfracx - 11 = dfracy + 24 = dfracz - 23), (Delta _2:,,dfracx + 45 = dfracy + 79 = dfracz1). Đường thẳng (d) vuông góc với khía cạnh phẳng (left( p ight)) và cắt cả hai đường thẳng (Delta _1,,,Delta _2) bao gồm phương trình là


Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:dfracx - 2 = dfracy - 11 = dfracz1) với mặt phẳng (left( phường ight):2x - y + 2z - 2 = 0.) tất cả bao nhiêu điểm (M) nằm trong d sao cho M giải pháp đều cội tọa độ O và mặt phẳng (left( p. ight))?


Trong không khí với hệ trục tọa độ (mathop m Oxyz olimits ), đến điểm (A(4; - 3;5)) với (B(2; - 5;1).)Viết phương trình khía cạnh phẳng ((P)) đi qua trung điểm (I) của đoạn thẳng (AB) và vuông góc với mặt đường thẳng ((d):dfracx + 13 = dfracy - 5 - 2 = dfracz + 913).


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Trong không khí (Oxyz), cho điểm (Mleft( - 1;3;2 ight)) và mặt phẳng (left( phường ight):x - 2y + 4z + 1 = 0). Đường thẳng đi qua (M) cùng vuông góc cùng với (left( p. ight)) gồm phương trình là


Trong không khí (Oxyz,) điện thoại tư vấn (d") là hình chiếu vuông góc của con đường thẳng (d:,,left{ eginarraylx = t\y = t\z = tendarray ight.) xung quanh phẳng (left( Oxy ight)). Phương trình tham số của đường thẳng (d") là


Trong không khí (Oxyz,) điện thoại tư vấn (M") là điểm đối xứng của điểm (Mleft( 2;0;1 ight)) qua mặt đường thẳng (Delta :,,,dfracx1 = dfracy + 22 = dfracz - 11). Tính khoảng cách từ điểm (M") mang lại mặt phẳng (left( Oxy ight).)


Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz), cho đường thẳng (d:,,left{ eginarraylx = 2 - 2t\y = 0\z = tendarray ight.). Gọi (d") là con đường thẳng đối xứng với (d) qua phương diện phẳng ((Oxy)). Biết phương trình đó có dạng:( d":,,left{ eginarraylx = a+ bt\y = c\z = tendarray ight.)

Tính $a+b+c$.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Chia Dạng Đúng Của Từ Trong Tiếng Anh, Chia Động Từ Trong Tiếng Anh: Ví Dụ Và Bài Tập


Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz), khoảng cách giữa con đường thẳng (d:,dfracx - 12 = dfracy - 32 = dfracz - 21) và mặt phẳng (left( p ight):,,x - 2y + 2z + 4 = 0) là


Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz), đến mặt phẳng (left( p ight):,,2x - 2y - z + 7 = 0) cùng điểm (Aleft( 1;1; - 2 ight)). Điểm (Hleft( a;b;c ight)) là hình chiếu vuông góc của (A) bên trên (left( phường ight)). Tổng (a + b + c) bằng:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm $A’(a;b;c)$ đối xứng với điểm (Aleft( - 1;0;3 ight)) qua khía cạnh phẳng (left( p ight):x + 3y - 2z - 7 = 0). Kiếm tìm $a+b+c$


Trong không khí tọa độ $O x y z$, mang lại đường trực tiếp (d:dfracx - 11 = dfracy - 23 = dfracz - 9 - 1) với mặt phẳng ((alpha )) gồm phương trình (m^2x - my - 2z + 19 = 0) cùng với (m) là tham số. Tập hợp những giá trị (m) vừa lòng (d//(alpha )) là


Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc (Oxyz), cho đường thẳng (d:dfracx1 = dfracy + 12 = dfracz - 2 - 1) với mặt phẳng (left( p ight):x + y + z - 3 = 0). Phương trình mặt đường thẳng d" đối xứng với d qua (P) là


Trong không gian Oxyz, mang lại điểm (A( - 4; - 3;3)) với mặt phẳng ((P):x + y + z = 0). Đường thẳng đi qua (A), giảm trục $O z$ và tuy vậy song với ((P)) gồm phương trình là:


Đề thi thpt QG 2019 – mã đề 104

Trong không khí (Oxyz) , cho các điểm (Aleft( 2; - 1;0 ight),,Bleft( 1;2;1 ight),,Cleft( 3; - 2;0 ight)) và (Dleft( 1;1; - 3 ight).) Đường thẳng trải qua (D) và vuông góc với khía cạnh phẳng (left( ABC ight)) bao gồm phương trình là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.