UNIT 2 LIFE IN THE COUNTRYSIDE

     

Dưới đấy là phần khởi đụng của Unit 2, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng giống như giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan liêu về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu với làm bài xích tập giỏi hơn,


*

1. Listen & read

Nguyen: Nguyen speakingNick: Hi Nguyen, how`s your stay there?Nguyen: Hi Nick! Well, it;s more exciting than I expected.Nick: What are you doing?Nguyen: Lots of things. It`s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it home and dry it. Have you ever ridden a cart?Nick: No, but I`d like it.Nguyen: và sometimes I go herding the buffaloes with the boys.Nick: You`ve made new friends?Nguyen: Yeah - right on my fiest day. They came & we went flying kites together.Nick: Where can you buy a kite in the countryside?Nguyen: The people here don`t buy kites - they make them. My grandfather`s made me the largest, most colourful kite I`ve ever had. It looks great up there in the sky.Nick: Oh, I`m so envious!Nguyen: Ha...ha...I guess. I live more happily here, and there`s still a lot more to lớn explore.Nick: Sounds great!Nguyen: và everything seems to move more slowly here than in the city.Nick: I wish I could join...

Bạn đang xem: Unit 2 life in the countryside

Dịch:

Nguyen: Nguyên sẽ nói đây.Nick: xin chào Nguyên, bạn tại đây thế nào rồi?Nguyên: chào Nick! À, thú vị hơn mình muốn đợi đấy.Nick: Cậu đang làm những gì vậy?Nguyên: Nhiều vấn đề lắm. Đến thời gian thu hoạch rồi, vày vậy nhà mình giúp tải lúa lên xe pháo trâu, dắt nó về nhà và phơi lúa. Cậu từng lái xe đó chưa?Nick: Chưa, nhưng bạn muốn lắm.Nguyên: cùng thỉnh nhoáng mình di chăn trâu cùng với những bạn nam.Nick: Cậu gồm kết bạn mới không?Nguyên: tất cả - vào ngày trước tiên của mình. Họ đang đi đến và bọn chúng mình đi thả diều thuộc nhau.Nick: bạn có thể mua một nhỏ diều chỗ nào nơi miền quê?Nguyên: bạn dân tại đây không download diều - họ tự làm cho chúng. Ông nội mình đã tạo cho mình con diều đầy màu sắc nhất, lớn nhất mà mình từng có. Nó trông thật béo múp trên thai trời.Nick: Ồ, mình ghen tị quá!Nguyên: Ha... Ha... Ha... Bản thân đoán vậy. Bản thân sống vui hơn ở chỗ này và vẫn có khá nhiều điều nhằm khám phá.Nick: Nghe thiệt tuyệt!Nguyên: Và phần đông thứ nghỉ ngơi đây bên cạnh đó diễn ra lừ đừ hơn so với làm việc thành phố.Nick: Mình mong rằng mình hoàn toàn có thể tham gia..

a.Are these sentences true (T) or false (F)?

1. Nguyen didn`t think country life could be so interesting. T2. Nguyen never join the boys in herding the buffaloes. F3. Rice is transported home on truck. F4. Nick would lượt thích to visit the countryside at harvest time. T5. Nguyen thinks life in the city is faster than that in the countryside.T

b. Answer the following questions.

1. Where is Nguyen now?

He’s in the countryside. Anh ấy đang ở miền quê.

2. When was he able lớn make new friend?

Right on his first day here. Ngày vào ngày trước tiên anh ấy sinh sống đây.

3. What is Nguyen’s kite like?

It’s big và colorful. Nó lớn và đầy màu sắc.

4. Who is Nguyen probably staying with?

His grandfather. Ông nội của anh ý ấy.

Xem thêm: Nội Dung Về Thường Biến Ở Thực Vật (Thuong, Thường Biến Ở Thực Vật (Thuong

5. Does Nick want lớn be with Nguyen?

Yes, he does. Có

c. Complete the sentences with the words int he box.

1. When a thing has of bright colours, it is ___colorful ___.2. When people are not in a hurry, they ___move slowly ___.3. A busy time when people collect their crops is called ___harvest time ___.4. A place where rice grows is called a ___paddy fields ___.5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He`s ___herding ___ them.6. Rice is loaed onto a ___buffalo-drawn cart ___ to lớn transport it home. Buffalo-drawn cart herding harvest time colourful move slowly paddy field.

d. In groups, discuss & find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

1. He likes it2. He doesn`t mind it.3. He doesn`t lượt thích it.

2. Match the activities with the pictures.

Nối các chuyển động với tranh tương ứng

*

1 - e

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - b

3. Can you think of some more things that children bởi in the countryside? Make a list.

Example: They climb trees.

They go swimming in the river.

Xem thêm: Đề 2 Bài Viết Số 5 Lớp 9 - Các Bài Viết Số 5 Lớp 9: Nghị Luận Xã Hội

Gợi ý:

go fishingegg collectingfeed the animalsbuild the straw into a stacksee farmer khổng lồ plough the fieldsloading the riceherding the buffaloesflying a kite

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARDES

Play charades in two teams using the class menu of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity lớn one person from Team 1. This person mimes the activity for their team lớn guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed. The team with the most points wins.