Viết Chương Trình Pascal Tìm Giá Trị Lớn Nhất

     

I. Các bài tập viết lịch trình tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.Bạn sẽ xem: Viết lịch trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ tuổi nhất pascal

Bạn đã xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tra cứu số lớn nhất số bé dại nhất pascal

1. Viết công tác tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm giá trị lớn nhất


*

Viết công tác pascal tìm kiếm số lớn nhất và nhỏ nhất" width="594">

2. Viết công tác tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập trường đoản cú bàn phím).


*

Viết lịch trình pascal search số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết công tác tìm giá bán trị mập nhất, nhỏ dại nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu ba :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

4. Viết công tác nhập vào một trong những dãy số nguyên tất cả n phần tử. In ra screen phần tử nhỏ dại nhất, thành phần lớn độc nhất vô nhị và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình


*

Viết công tác pascal search số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Những dạng câu lệnh trong công tác Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Xem thêm: Trình Duyệt Tự Mở Tab Mới - Chặn Trình Duyệt Chrome Tự Mở Website Không

Câu lệnh if… then…. được dùng trong ngôi trường hợp để so sánh những phép toán hoặc những phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức thị lặp với chu kỳ biết trước, nếu như ta hiểu rằng số lần tái diễn của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

Xem thêm: 5 Bài Lập Dàn Ý Tả Trường Em Trước Buổi Học Lớp 5, Dàn Ý Tả Quang Cảnh Trường Em Trước Buổi Học

For := to bởi

Trong đó: 

Biến có kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu và là giao diện số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh 1-1 (một lệnh) tốt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là một tới 10 bởi Pascal


*

Viết lịch trình pascal tìm số lớn nhất và bé dại nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa chắc chắn trước là: 

while bởi ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số từ bỏ nhiên làm thế nào để cho số S bé dại nhất nhằm S > 1000


*

Viết chương trình pascal search số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh gồm dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

- Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được phát âm như sau: nếu như đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ: ví như x := to vì ;

Ví dụ: 

For i:=1 to 5 bởi vì writeln(‘i= ’,i);

Ta được hiệu quả như sau: 

Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi