Xà phòng hóa hoàn toàn 17.24 gam chất béo

     

Xà phòng hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được trọng lượng xà phòng là 


n NaOH = 3 n glixerol => n glixerol = 0,02 mol

BTKL: m xà phòng = m chất mập + m NaOH – m glixerol

= 17,24 + 0,06. 40 – 0,02. 92= 17,8 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X có 2 axit phệ RCOOH cùng R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất phệ tối đa hoàn toàn có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất lớn X trong môi trường axit, sau bội nghịch ứng thu được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic với axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo buộc phải vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học béo yêu cầu vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, mang sử làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ bỏ 10 kg chất béo trên sẽ điều chế được m kilogam xà phòng natri có 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 với H2O hơn yếu nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất béo trên tính năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi chung là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 17.24 gam chất béo

(b) hóa học béo khối lượng nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy vậy tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng xuất hiện ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp tất cả phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất to Y. Đem toàn cục Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau phản nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a ngay sát nhất với mức giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào sau đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, yêu cầu dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải vừa đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X phải vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X công dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ khoảng 3 gam ngấn mỡ lợn với 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và liên tiếp khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cho vào để giữ mang lại thể tích của tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất mập X phải dùng toàn diện 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất khủng trên bằng NaOH thu được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp chứa tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, chiếm được 68,96 gam hỗn hợp Y. Ví như đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong hỗn hợp NaOH tín đồ ta thu được xà chống là các thành phần hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol thứu tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất bự Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Trả sử hiệu suất của bội nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 với 2 mol H2O. đến m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X yêu cầu dùng hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất bự X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X chức năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác cho a gam X bội nghịch ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X có chất khủng Y cùng axit Z (trong đó Y được chế tạo ra từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ vật phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số liên kết π nhỏ hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai nhóm CH2. đánh giá nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Mặt khác, đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau làm phản ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn cất m gam muối khan. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp E có axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Ví như đốt cháy hết m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất khủng X bằng KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn và 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn hợp X gồm những triglixerit vào phân tử những chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Quý giá a cùng m1 lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X yêu cầu vừa đủ x mol O2, sau bội phản ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành thử nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Bao Tử Hầm Tiêu Xanh Có Tác Dụng Gì, Cách Nấu Bao Tử Hầm Tiêu Xanh 10 Điểm Chất Lượng

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy tất cả lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng công suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì bội nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tách này, hoàn toàn có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cái Cặp Lớp 9, Thuyết Minh Về Chiếc Cặp Sách Lớp 9

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.